W marcu 2011 r. przy Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach zostało powołane Świętokrzyskie Forum Pomocy Społecznej. Członkami Forum są dyrektorzy oraz kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie z terenu województwa świętokrzyskiego. Forum aktualnie liczy 83 członków.

Forum stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń osób związanych zawodowo z organizacją i realizacją polityki społecznej w gminie lub powiecie. Jednym z jego podstawowych celów działania jest doskonalenie jakości i profesjonalizmu funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji. Forum realizuje swoje cele m. in. poprzez systematyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz doradczą, a także współpracę z administracją rządową, organizacjami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi.

Spotkania Forum odbywają się raz w miesiącu, z wyjątkiem okresu wakacyjnego. Każde spotkanie poświęcone jest dyskusji na tematy, które każdorazowo wybierają członkowie Forum. Mają one formę szkoleń, warsztatów oraz konsultacji z wysokiej klasy ekspertami, wykładowcami. Założeniem Forum jest również organizowanie, przynajmniej raz w roku konferencji oraz sesji szkoleniowo-konsultacyjnej dla Członków Forum, które oprócz przekazania uczestnikom praktycznej wiedzy mają za zadanie

Forum zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Podstawowe formy działania Forum:

  • systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza,
  • podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum,
  • dyskusje problemowe,
  • wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych i opiniowanie projektowanych rozwiązaniach legislacyjnych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej,
  • współpraca z administracją rządową, organizacjami zawodowymi, organizacjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
  • doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub zajmowanym stanowiskiem.

Warunkiem uczestniczenia w spotkaniach Forum jest zapoznanie się ze statutem Forum, złożenie deklaracji członkowskiej oraz zadeklarowanie kwartalnej składki, ustalonej przez Walne Zebranie Członków w kwocie 100,00 zł netto miesięcznie.

Wypełnioną deklarację członkowską można dostarczyć pocztą tradycyjną (ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce), pocztą elektroniczną na adres: centrum@frdl.kielce.pl albo faksem: (41) 243 62 63.

Rzecznictwo Forum

Członkowie Forum w swojej codziennej pracy często zwracają uwagę na problemy związane z wprowadzaniem w życie przepisów prawa, dlatego chętnie konsultują i wypowiadają się na etapie prac legislacyjnych przygotowując i wypracowując stanowiska, które następnie przesyłane są do wiadomości Ministra, Wojewody, posłów i senatorów oraz mediów regionalnych.

1. Stanowisko Forum z dn. 27.05.2011 r. dot. interpretacji przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
(do pobrania)

2. Stanowisko Forum z dnia 13.06.2013 r. nt. założeń do nowej ustawy o pomocy społecznej i usługach socjalnych. (do pobrania)

3. Stanowisko Forum z dnia 28.07.2014 r. dot. wyodrębnienia środowiskowych domów samopomocy ze struktur ośrodków pomocy społecznej.
(do pobrania)

4. Stanowisko Forum z dnia 17.03.2015 r. dot. podjęcia działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej na szczeblu gminy i powiatu oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przy wykonywaniu indywidualnych zadań przez pracowników tych instytucji. (do pobrania)
5. Stanowisko Forum z dnia 22.01.2016 r. dot. projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. (do pobrania)