Ranking Gmin Regionu Świętokrzyskiego to wyjątkowa inicjatywa, którą realizujemy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Kielcach. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Cieszymy się, że przeprowadzane analizy statystyczne są podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Świętokrzyskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. Udział w rankingu dla gmin jest bezpłatny.

Miejsce w rankingu to wynik 16 wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Ranking odpowiada między innymi na pytania: jakie są kluczowe czynniki rozwoju samorządowego, jaki jest poziom zarządzania w gminach, czy mieszkańcom Województwa Świętokrzyskiego żyje się coraz lepiej?

Regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie liderów w województwie. Kolejne atuty rankingu to: skumulowana i syntetyczna ocena gmin w różnych obszarach, promowanie najlepszych praktyk w regionie, integracja regionu na poziomie samorządowym i obywatelskim, promowanie regionu świętokrzyskiego w Polsce, cykliczność pozwalająca na uchwycenie dynamiki zmian. Dzięki rankingom w kolejnych latach uzyskamy dynamiczny obraz gmin i ich zmianę w czasie, na podstawie wyników powstaną ekspertyzy, artykuły i benchmarking, który szczególnie w dłuższej perspektywie pokaże trendy w rozwoju gmin naszego regionu. Sukces rozwoju naszego regionu w dużym stopniu warunkowany jest umiejętnościami i chęciami ze strony samorządu terytorialnego. Chcemy stale inspirować i zachęcać samorządy do korzystania z nowych technologii, narzędzi i instrumentów, który daje im obecny, szybko zmieniający się rynek.

Ranking Gmin” to inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku w Krakowie przez Ośrodek FRDL MISTiA. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem na przestrzeni ostatnich 12 lat i ogromnym zainteresowaniem samorządów oraz mediów przez kolejne lata, w kolejnych województwach. Od roku 2021 realizujemy tę cenną i ważną inicjatywę również w Regionie Świętokrzyskim.