Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego działa przy Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach. Forum zostało utworzone w 1994 roku, jednak w nowej, udoskonalonej formule funkcjonuje od grudnia 2012 roku.

U podstaw powołania do życia niniejszego Forum legło przekonanie, iż wspólna platforma wymiany doświadczeń, wiedzy oraz poglądów może się przyczynić do stałego rozwoju samorządu terytorialnego.
Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważną jest funkcja sekretarza urzędu. Niejednokrotnie jest to osoba, której zakres odpowiedzialności i kompetencje stanowią o prawidłowym funkcjonowaniu urzędu, a tym samym o rozwoju całej gminy lub powiatu.
Mocno wierzymy w to, iż Forum spełnia pokładane w nim nadzieje i swoją działalnością przyczynia się do stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności sekretarzy urzędów.

Forum Sekretarzy obecnie liczy 81 sekretarzy gmin, miast i powiatów województwa świętokrzyskiego (stan na 30 czerwca 2023 roku).

Pracami Forum kieruje Zarząd, wybierany co dwa lata przez Walne Zgromadzenie Członków.

Skład obecnego Zarządu (wybrany 26 czerwca 2023 r.):

Bernard Antos, Sekretarz Gminy Skarżysko Kamienna – Prezes Zarządu

Aneta Przyłucka, Sekretarz Gminy Sandomierz - Wiceprezes Zarządu

Hubert Dziadczykowski, Sekretarz Gminy Opatów - Wiceprezes Zarządu

Anna Pisarczyk, Sekretarz Gminy Zagnańsk - delegat do Krajowej Rady Forów Sekretarzy, członek Zarządu Rady

Milena Miśta, Sekretarz Gminy Strawczyn - członek Zarządu

Monika Mochul, Sekretarz Gminy Dwikozy - członek Zarządu

Paweł Brola, Sekretarz Gminy Chęciny – członek Zarządu
 

Członkom Zarządu gratulujemy, życząc samych sukcesów i owocnej współpracy.


Podstawowe formy działania Forum – jako płaszczyzny współpracy sekretarzy świętokrzyskich samorządów, to:

  • systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza, m.in. poprzez spotkania z ekspertami,
  • podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum,
  • dyskusje problemowe,
  • wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych i opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
  • współpraca z organizacjami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą,
  • doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją.

W roku 2017 Forum świętowało 10-tą rocznicę zawartej w 2007 roku w Camas Umowy o Współpracy, pomiędzy Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach oraz The Washington City/County Management Association (USA).