Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego działa przy Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach. Forum zostało utworzone w 1994 roku, jednak w nowej, udoskonalonej formule funkcjonuje od grudnia 2012 roku.

U podstaw powołania do życia niniejszego Forum legło przekonanie, iż wspólna platforma wymiany doświadczeń, wiedzy oraz poglądów może się przyczynić do stałego rozwoju samorządu terytorialnego.
Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważną jest funkcja sekretarza urzędu. Niejednokrotnie jest to osoba, której zakres odpowiedzialności i kompetencje stanowią o prawidłowym funkcjonowaniu urzędu, a tym samym o rozwoju całej gminy lub powiatu.
Mocno wierzymy w to, iż Forum spełnia pokładane w nim nadzieje i swoją działalnością przyczynia się do stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności sekretarzy urzędów.

Forum Sekretarzy obecnie liczy 75 sekretarzy gmin, miast i powiatów województwa świętokrzyskiego (stan na 16 września 2021 roku).

Pracami Forum kieruje Zarząd, wybierany co dwa lata przez Walne Zgromadzenie Członków.

Skład obecnego Zarządu (wybrany 7 kwietnia 2021r.):

Michał Jędrys, Sekretarz Gminy Bliżyn– Prezes Zarządu
Monika Mączyńska, Sekretarz Gminy Skarżysko-Kościelne - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Lewandowska, Sekretarz Gminy Nowa Słupia – członek Zarządu
Monika Mochul, Sekretarz Gminy Dwikozy - członek Zarządu
Tomas Sobieraj, Sekretarz Gminy Ożarów - członek Zarządu
Paweł Brola, Sekretarz Gminy Chęciny – członek Zarządu
Bernard Antos, Sekretarz Gminy Skarżysko Kamienna - członek Zarządu

Członkom Zarządu gratulujemy, życząc samych sukcesów i owocnej współpracy z Dyrekcją Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.


Podstawowe formy działania Forum – jako płaszczyzny współpracy sekretarzy świętokrzyskich samorządów, to:

  • systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza, m.in. poprzez spotkania z ekspertami,
  • podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum,
  • dyskusje problemowe,
  • wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych i opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
  • współpraca z organizacjami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą,
  • doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją.

W roku 2017 Forum świętowało 10-tą rocznicę zawartej w 2007 roku w Camas Umowy o Współpracy, pomiędzy Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach oraz The Washington City/County Management Association (USA).