Opis Forum

Forum Skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego działa od 1996 r. (w nowej formie od 2012 roku). Obecnie liczy 85 członków, którzy spotykają się regularnie co miesiąc, aby wspólnie z zaproszonym na spotkanie ekspertem móc dyskutować nad sprawami i problemami pojawiającymi się w codziennej pracy skarbnika. Dotychczas Forum gościło przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Kielcach, przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach

Pracami Forum kieruje Zarząd, wybierany co cztery lata przez Walne Zgromadzenie Członków.

Przez cały okres funkcjonowania forum staramy się dostarczać Państwu wiedzy nt. najważniejszych kwestii finansowych, księgowych oraz podatkowych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. Poza funkcją szkoleniową Forum spełnia także bardzo ważną funkcję platformy wymiany poglądów oraz doświadczeń. Jednym z jego podstawowych celów działania jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji i organizacji. Forum realizuje swoje cele m. in. poprzez systematyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz doradczą.
Tematyka zagadnień poruszanych podczas spotkań Forum dotyczy wszelkich aspektów finansowych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, a w szczególności:
• podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego,
• podatki i opłaty lokalne w świetle orzecznictwa,
• założenia budżetu ze szczególnym uwzględnieniem dochodów jst,
• dyscyplina finansów publicznych,
• klasyfikacja budżetowa,
• sprawozdawczość budżetowa.

Serdecznie Państwa zapraszamy do współpracy!

Aby zostać członkiem Forum Skarbników należy zapoznać się ze Statutem oraz złożyć pisemną Deklarację. Składka członkowska ustalona przez Walne Zebranie Członków wynosi 90,00 zł netto miesięcznie.

Wypełnioną deklarację członkowską można dostarczyć:

pocztą tradycyjną (ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce),

pocztą elektroniczną na adres: centrum@frdl.kielce.pl 

faksem: (41) 243 62 63.