Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w  najbliższym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 30 września 2022r. w godzinach 9.30 – 13.45.

 Tematyka spotkania dotyczyć będzie:

 1. Pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach awaryjnych z uwzględnieniem wymagań osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Tworzenia dokumentów dostępnych, powstałych w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

 

Prowadzącymi spotkanie będą doświadczeni eksperci i praktycy w zakresie wdrażania dostępności w jednostkach.

 Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

PROGRAM:

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

 

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie wrześniowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.

 Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

09.40 – 11.45 Pierwsza pomoc i postępowanie w sytuacjach awaryjnych z uwzględnieniem wymagań osób ze szczególnymi potrzebami.

Znajomość zasad postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym uwzględnienie wymagań dla osób z o ograniczoną możliwością poruszania się i niepełnosprawności jest niezwykle istotne w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w jednostce. Każdy pracownik powinien zostać

Uczestnictwo w spotkaniu naszego Forum pozwoli jego Członkom poznać uwarunkowania prawne, praktyczne rozwiązania oraz najczęściej występujące problemy w organizacji skutecznego systemu pierwszej pomocy, a także w kwestiach projektowania, organizacji i prowadzenia akcji ewakuacyjnej.

Celem spotkania będzie:

 • Przedstawienie wymagań prawnych w zakresie organizacji prawidłowo funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w instytucji.
 • Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem wymagań osób o graniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.
 • Przedstawienie uwarunkowań prawnych w zakresie organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.
 • Omówienie zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń w tym pożaru i ewakuacji, z uwzględnieniem potrzeb i ograniczeń osób o ograniczonej możliwości poruszania się lub niepełnosprawnych.

 PROGRAM

 1. Wymagania prawne w zakresie pierwszej pomocy w instytucji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych:
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji systemu pierwszej pomocy,
 • Prawa i ochrona osób udzielających pierwszej pomocy,
 • Wyposażenie i rodzaje punktów pierwszej pomocy,
 • Wyznaczenie i szkolenia osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
 • Zasady wzywania pierwszej pomocy,
 • Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenie życia lub zdrowia,
 • Najczęstsze błędy i zagrożenia przy udzielaniu pierwszej pomocy.
 1. Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja z zapewnieniem procedur dotyczących dostępności:
 • Wymagania prawne i uwarunkowania w zakresie organizacji systemów ochrony przeciwpożarowej,
 • Zasady rozmieszczenia oraz funkcje sprzętu i urządzeń ochrony przeciwpożarowej,
 • Warunki ewakuacji oraz sposoby prowadzenia akcji w przypadku wystąpienia zagrożenia, w tym zagrożenia pożarowego,
 • Rozwiązania techniczne ułatwiające lub mające wpływ na warunki ewakuacji,
 • Zasady używania podręcznego sprzętu przeciwpożarowego,
 • Wyznaczenie osób do prowadzenia akcji ewakuacyjnej,
 • Zagrożenia i czynniki utrudniające ewakuację,
 • Ograniczenia i czynności związane z ewakuacją w zakresie dostępności obiektów,
 • Najczęstsze błędy w organizacji ewakuacji.

Prowadzący: Główny specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej oraz Manager Bezpieczeństwa Informacji. Szkoleniowiec i praktyk, obsługujący doradczo podmioty publiczne i prywatne, koordynator ds. dostępności. Prowadzi szkolenia z zakresu BHP, bezpieczeństwa ppoż, ochrony danych osobowych.

11.45 – 12.00  Przerwa kawowa.

12.00 – 13.45 Tworzenie dokumentów dostępnych powstałych w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.

Cele tej części sesji forum będzie uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat dostępności dokumentów i przypomnienie czym dostępność jest, a także sposobu prawidłowego przygotowania dokumentów dostępnych. Podczas analizowania poszczególnych zagadnień zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy i pojawiające się nieprawidłowości oraz wskażemy, w jaki sposób unikać pułapek związanych z zapewnieniem dostępności.

Omówimy zagadnienia związane z:

 • koniecznością przeszkolenia pracowników organizacji w zakresie przygotowywania dostępnych dokumentów,
 • potrzebą zapewnienia odpowiedniego oprogramowania,
 • określania właściwych priorytetów,
 • stawianymi wymagania względem podwykonawców,
 • cechy dokumentów dostępnych.

  PROGRAM

 1. Działania przygotowawcze w zakresie tworzenia dokumentów dostępnych.
 2. Tworzenie dostępnych treści w pakiecie Office.
 3. Tworzenie dostępnych treści w MS Excel.
 4. Tworzenie dostępnych materiałów promocyjnych.
 5. Tworzenie dostępnych dokumentów w postaci tradycyjnej.

Prowadzący: Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegle zna standardy WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji państwowej, w szczególności samorządowej.

13.45  Podsumowanie, zakończenie spotkania.