Jednym z Regionalnych Ośrodków FRDL jest:

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach

Jesteśmy instytucją szkoleniowo-doradczą, wspierającą rozwój demokracji lokalnej w kraju i za granicą. Od ponad 20 lat prowadzimy działania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, dbając o jak najwyższy rozwój kadry samorządowej a także rozwój strategiczny gmin i całego Regionu Świętokrzyskiego.

 

Rozwój świadomości obywatelskiej i wzrost uczestnictwa w życiu publicznym stanowi jeden z ważniejszych celów, dla których Fundacja została powołana. Realizowane są liczne projekty na rzecz wzmacniania inicjatyw obywatelskich, zachęcania do aktywności społecznej oraz nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i obywatelami. Czerpiąc z doświadczeń, krajów o utrwalonym systemie demokratycznym, FRDL stosuje sprawdzone metody. Uruchamiane są centra informacyjne i punkty konsultacyjne dla obywateli.

 

Świętokrzyskie Centrum FRDL aktywnie realizuje projekty z krajami zarówno Europy Zachodniej jak również dzieli się doświadczeniami z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i krajami Bałkańskimi, utrzymuje współpracę z USA. Działalność ta polega głównie na realizacji programów wspierania reform demokratycznych na szczeblu lokalnym oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Kraje, z którymi współpracujemy te to przede wszystkim: Włochy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Serbia i Czarnogóra, Turcja. Projekty międzynarodowe skierowane są zarówno do młodzieży jak i do osób dorosłych. W ramach przedsięwzięć organizowane są wizyty studyjne, staże, seminaria i spotkania w których uczestniczą lokalni liderzy, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, jak również młodzież i społeczność lokalna. Projekty są realizowane z różnych źródeł m.in: Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fundacja im. Stefana Batorego, Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi UE.