• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Umowy cywilno-prawne, zobowiązania, roszczenia i odszkodowania w gospodarce nieruchomościami

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli uczestnikom zrozumieć zawiłości umów cywilno-prawnych, zobowiązań, roszczeń i odszkodowań w kontekście gospodarki nieruchomościami. Szkolenie pomoże uczestnikom skutecznie zarządzać ryzykiem i w pełni wykorzystywać potencjał inwestycji nieruchomościowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przedstawianie krok po kroku ostatnich zmian w Ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich konsekwencji dla prowadzenia postępowań. Podczas zajęć szczegółowo przeanalizujemy zasady w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków prawnych dotyczących tytułów prawnych do nieruchomości czyli podstawy do skutecznego i zgodnego z prawem gospodarowania nieruchomościami.
• Wskażemy m.in.:
- Jak przekształcać użytkowanie wieczyste w prawo własności nieruchomości po zmianie przepisów prawnych, co oznaczają przepisy epizodyczne związane z roszczeniami i jak je należy wykładać i stosować.
- Jak prowadzić pisemne rokowania w zakresie ustalania wysokości cen i odszkodowań krok po kroku.
- Jak składać wnioski do depozytu sądowego.
• Omówimy w szczegółach:
- Sposoby obliczania wysokości odszkodowań z różnych tytułów, jakie są warunki prawne dla ich wypłaty, w jakich okolicznościach w ramach odszkodowań można uzyskać inną nieruchomość.
- Roszczenia m.in. w takich aspektach jak: komu, kiedy , w jakich okolicznościach prawnych i faktycznych przysługują w gospodarowaniu nieruchomościami. Omówimy roszczenia negatoryjne i windykacyjne. Omówimy także kwestię zabezpieczenia majątku publicznego przed ewentualnymi roszczeniami spowodowanymi działaniami organów publicznych.
- Sposoby wygaszania różnych zobowiązań, ograniczonych praw rzeczowych, np. poprzez tzw. „konfuzję” praw.
• Wspólnie:
- Opracujemy przykładową umowę cywilno-prawną.
- Obliczymy przykładową cenę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Sporządzimy przykładowy wniosek o złożenie kwoty do depozytu sądowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarowania nieruchomościami w kontekście zawierania umów dotyczących nieruchomości samorządowych i skarbowych, roszczeń w stosunku do nieruchomości publicznych i niepublicznych oraz podstaw i sposobów naliczania oraz wypłaty odszkodowań związanych z nieruchomościami.
• Dowiesz się:
- Jaka jest konstrukcja umowy cywilno-prawnej.
- Jak należy zabezpieczać interes strony publicznej i innych stron umowy.
- W jaki sposób umieszczać zapisy dotyczące zobowiązań stron.
- Jak obliczać wysokość zobowiązań.
- Jakie są terminy dopuszczalne i niedopuszczalne w różnych rodzajach umów.
- Jakie są sposoby rozwiązywania umów.
- Jakie są roszczenia związane z nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, roszczeniami związanymi z pierwszeństwem w nabyciu nieruchomości, roszczeniami związanymi z wywłaszczeniami.
- Jakie są sposoby ustalania, naliczania odszkodowań związanych z przejęciem nieruchomości w różnych celach i z różnych tytułów.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe, w tym m.in. wzory umów oraz zbiór orzeczeń sądów.
• Uzyskasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rodzaje praw do nieruchomości ogólnie.
2. Prawa rzeczowe do nieruchomości.

• Prawo własności i prawo współwłasności.
• Prawo użytkowania wieczystego.
• Posiadanie jako bezumowne władanie nieruchomością.
• Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości.
- Użytkowanie.
- Służebności.
- Prawa spółdzielcze.
- Hipoteka na nieruchomości.
3. Prawa zobowiązaniowe.
• Najem.
• Dzierżawa.
• Użyczenie.
• Darowizna.
• Dożywocie.
4. Ustanawianie, przenoszenie, rozwiązywanie praw do nieruchomości na drodze umownej.
5. Elementy umów cywilno-prawnych.
6. Formy umów cywilno-prawnych.
7. Pojęcie roszczenia w gospodarce nieruchomościami.

• Roszczenie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
• Roszczenia wynikające z praw zobowiązaniowych.
• Roszczenie o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
• Roszczenia "warszawskie".
• Roszczenie o zwrot nieruchomości wywłaszczonej.
• Roszczenie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - przepisy epizodyczne w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
• Roszczenie o nabycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej związane z własnością lokali.
• Roszczenie o nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości przyznanych z tytułu odszkodowania lub rekompensaty.
• Inne roszczenia, np. roszczenie o wykup nieruchomości, która straciła swe społeczno-gospodarcze przeznaczenie wskutek działań organów administracji publicznej.
8. Odszkodowanie w gospodarce nieruchomościami.
• Odszkodowania za grunty przejęte w drodze wywłaszczenia.
• Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.
• Odszkodowania za urządzenia, drzewa i krzewy na nieruchomości.
• Odszkodowania wynikające z tzw. "służebności publicznej" (ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości).
• Nieruchomości zamienne w ramach odszkodowań.
• Ustalanie wysokości odszkodowań, ich zapłata, waloryzacja i windykacja.
• Wypłacanie odszkodowań do depozytu sądowego.
• Zwrot odszkodowań.
9. Podsumowanie i wnioski.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Administracja publiczna w tym zwłaszcza gospodarujący nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci, inwestorzy na rynku nieruchomości, najemcy i wynajmujący nieruchomości, dzierżawcy, gestorzy sieci, wykonawcy robót budowlanych, deweloperzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 listopada 2023 r.