ŚOWES Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (2016-2019)

„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” 2016-2019

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.08.2019 r.

Realizatorzy:

Lider: Caritas Diecezji Kieleckiej

Partnerzy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,  Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Akredytowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ośrodek świadczenia wysokiej jakości usług

 • Wspiera w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych,
 • Wszystkie usługi są bezpłatne,
 • Obszar działań projektu: subregion południowy województwa świętokrzyskiego.
 • Powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, staszowski, opatowski, sandomierski,
 • Projekt przyjazny osobom z niepełnosprawnościami.

Adresaci wsparcia ŚOWES

 • Podmioty ekonomii społecznej, m.in. organizacje pozarządowe (w tym ich przedstawiciele),
 • Osoby lub podmioty planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ekonomii społecznej,
 • Podmioty wspierające sektor ekonomii społecznej (samorząd, instytucje publiczne, PUP, OPS, PCPR, firmy prywatne),
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
 • Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Zakres działań ŚOWES

 • Animacja: wizyty studyjne, radiowe debaty publiczne, lokalne kiermasze ekonomii społecznej, spotkania animacyjno-inkubacyjne nt. SES i dobrych praktyk; warsztaty z ekonomii społecznej,
 • Bezpłatny dostęp do infrastruktury ŚOWES, w tym do inkubatorów,
 • Szkolenia branżowe,
 • Doradztwo ogólne i specjalistyczne: informatyczne, prawne, biznesowe, marketingowe, finansowo-księgowe oraz mentoring,
 • Usługi zewnętrzne: księgowe, prawne, marketingowo-rozwojowe,
 • Wsparcie dotacyjne i pomostowe (dotacje na tworzenie miejsc pracy; wsparcie pomostowe na utworzone miejsce pracy)


BIURO GŁÓWNE ŚOWES

Busko-Zdrój, ul. Lipowa 1, tel. 41 378 70 09, busko@sowes.pl

BIURA TERENOWE ŚOWES

Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9/324, tel. 41 230 00 09, jedrzejow@sowes.pl

Staszów, ul. Parkowa 10, tel. 41 230 23 20, staszow@sowes.pl

www.sowes.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.3. Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej,
RPO WŚ 2014-2020