Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju

Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Projekt polega na dostarczeniu aktualnej wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego pracownikom Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz pracownikom administracji architektoniczno-budowlanej urzędów wojewódzkich i starostw powiatowych z terenu 4 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego. W projekcie weźmie udział 621 pracowników (435 kobiet i 186 mężczyzn) z min. 150 instytucji. Uczestnicy projektu wezmą udział w dwudniowych szkoleniach i warsztatach, których przedmiotem będzie omówienie kwestii regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, w tym interpretacji przepisów. Instytucje otrzymają także wsparcie doradcze. Projekt będzie realizowany w okresie czerwiec 2017 r. - maj 2018 r. Celem głównym projektu są podwyższone kompetencje 621 pracowników (435 K i 186 M) organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz lubelskiego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz dostarczone pracownikom jednakowe interpretacje przepisów z zakresu prawa budowlanego do maja 2018 r. W projekcie są realizowane szkolenia z zakresu prawa budowlanego dla pracowników administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego z województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego z następujących instytucji: -Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego -Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego -Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego -Urzędów Wojewódzkich -Starostw Powiatowych. Część instytucji objętych wsparciem projektu otrzyma również doradztwo w formie indywidualnych porad eksperckich dotyczących interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego. - pracownicy 150 jednostek administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego zostaną przygotowani do stosowania aktualnych przepisów prawa budowlanego - 10 urzędów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego otrzyma wsparcie doradcze w formie indywidualnych konsultacji eksperckich

Kierownik projektu -Marlena Dojlidko; tel. 85 30 70 308, e-mail:mdojlidko@frdl.bialystok.pl Wartość projektu - 968 480,30 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 816 235,19 zł (84,28 % wartości projektu) Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KB01/16 Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Więcej informacji o projekcie
 
 
Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Projekt polega na dostarczeniu aktualnej wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego pracownikom Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz pracownikom administracji architektoniczno-budowlanej urzędów wojewódzkich i starostw powiatowych z terenu 4 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego. W projekcie weźmie udział 621 pracowników (435 kobiet i 186 mężczyzn) z min. 150 instytucji. Uczestnicy projektu wezmą udział w dwudniowych szkoleniach i warsztatach, których przedmiotem będzie omówienie kwestii regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, w tym interpretacji przepisów. Instytucje otrzymają także wsparcie doradcze. Projekt będzie realizowany w okresie czerwiec 2017 r. - maj 2018 r. Celem głównym projektu są podwyższone kompetencje 621 pracowników (435 K i 186 M) organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz lubelskiego w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz dostarczone pracownikom jednakowe interpretacje przepisów z zakresu prawa budowlanego do maja 2018 r. W projekcie są realizowane szkolenia z zakresu prawa budowlanego dla pracowników administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego z województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego z następujących instytucji: -Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego -Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego -Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego -Urzędów Wojewódzkich -Starostw Powiatowych. Część instytucji objętych wsparciem projektu otrzyma również doradztwo w formie indywidualnych porad eksperckich dotyczących interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego. - pracownicy 150 jednostek administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego zostaną przygotowani do stosowania aktualnych przepisów prawa budowlanego - 10 urzędów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego otrzyma wsparcie doradcze w formie indywidualnych konsultacji eksperckich

Kierownik projektu -Marlena Dojlidko; tel. 85 30 70 308, e-mail:mdojlidko@frdl.bialystok.pl Wartość projektu - 968 480,30 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 816 235,19 zł (84,28 % wartości projektu) Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KB01/16 Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Więcej informacji o projekcie