Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych

Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

W projekcie wezmą udział pracownicy 400 jednostek samorządowej administracji publicznej z terenu całego kraju. Projekt będzie realizowany w okresie XI 2017-XII 2018. Pracownicy JST wezmą udział w 3-dniowym bloku szkoleniowym w trakcie którego zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi wpływu współczesnych procesów społecznych i demograficznych na planowanie przestrzenne i zarządzanie przestrzenią, wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym, dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego oraz partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Ponadto będą mieli okazję praktycznie przećwiczyć proces prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania. Cel główny projektu to podwyższone kompetencje 1.500 pracowników (975 K i 525 M) administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z terenu całej Polski w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania do grudnia 2018 r. Podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego przyczyni się do wyższej jakości dokumentów planistycznych opracowywanych w gminach, a w dłuższej perspektywie czasu, dzięki zwiększeniu potencjału instytucji samorządowych, do bardziej odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 1.500 (975 K i 525 M) pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania. Dzięki udziałowi w szkoleniach urzędnicy zaktualizują i poszerzą swoją wiedzę w zakresie technik sporządzania studium oraz planów miejscowych w kontekście wspierania niskoemisyjności, prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania, dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego. Dzięki temu jakość ich pracy powinna się poprawić. - pracownicy 400 jednostek administracji publicznej zostaną przygotowani do opracowywania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane znajdujące się w systemach informacji przestrzennej

Kierownik projektu - Iwona Szablewska, tel. 68 453 22 09, e-mail: sekretariat@frdl.org Wartość projektu 1.995.066,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1.681441,62 zł (84,28 % wartości projektu) Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
 
 
Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych
 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

W projekcie wezmą udział pracownicy 400 jednostek samorządowej administracji publicznej z terenu całego kraju. Projekt będzie realizowany w okresie XI 2017-XII 2018. Pracownicy JST wezmą udział w 3-dniowym bloku szkoleniowym w trakcie którego zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi wpływu współczesnych procesów społecznych i demograficznych na planowanie przestrzenne i zarządzanie przestrzenią, wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym, dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego oraz partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Ponadto będą mieli okazję praktycznie przećwiczyć proces prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania. Cel główny projektu to podwyższone kompetencje 1.500 pracowników (975 K i 525 M) administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z terenu całej Polski w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania do grudnia 2018 r. Podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego przyczyni się do wyższej jakości dokumentów planistycznych opracowywanych w gminach, a w dłuższej perspektywie czasu, dzięki zwiększeniu potencjału instytucji samorządowych, do bardziej odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 1.500 (975 K i 525 M) pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania. Dzięki udziałowi w szkoleniach urzędnicy zaktualizują i poszerzą swoją wiedzę w zakresie technik sporządzania studium oraz planów miejscowych w kontekście wspierania niskoemisyjności, prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania, dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego. Dzięki temu jakość ich pracy powinna się poprawić. - pracownicy 400 jednostek administracji publicznej zostaną przygotowani do opracowywania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane znajdujące się w systemach informacji przestrzennej

Kierownik projektu - Iwona Szablewska, tel. 68 453 22 09, e-mail: sekretariat@frdl.org Wartość projektu 1.995.066,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1.681441,62 zł (84,28 % wartości projektu) Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju