Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny

Projekt pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny" jest realizowany przez Gminę Bieliny/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Kielcach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększają ca szanse na zatrudnienie. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.07.2022 r.

Projekt pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny" jest realizowany przez Gminę Bieliny/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Kielcach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększają ca szanse na zatrudnienie. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.07.2022 r.

Celem projektu pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny" jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 36 osób z Gminy Bieliny, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe podejście do Uczestników Projektu oraz organizację kursów zawodowych, a także 3 miesięcznego stażu zawodowego, które wzmocnią ich szansę na rynku pracy.

Działania projektu obejmują indywidualne spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym, który przeprowadzi diagnozę uczestników projektu oraz utworzy Indywidualny Plan Działania dla każdego z nich. Beneficjenci projektu uczestniczyć będą w treningach mających na celu przygotowanie ich do efektywnego poszukiwania pracy, poznanie kultury obowiązującej w miejscu pracy, czy zwiększenia pewności siebie i motywacji do podjęcia pracy.

W trakcie realizacji projektu zorganizowana zostanie wizyta studyjna w miejscu i o tematyce adekwatnej do potrzeb uczestników projektu.

Uczestnicy projektu wezmą udział w kursach zawodowych dzięki, którym nabędą kwalifikacje lub kompetencje w zawodzie zgodnym ze wskazaniem z Indywidualnego Plany Działania. W ramach kursów przeprowadzone zostaną badania z zakresu medycyny pracy, zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz przerwa kawowa/obiadowa.

Po kursach zawodowych uczestnicy projektu odbędą 3-miesięczny staż zawodowy. Stażyści otrzymają stypendium stażowe oraz zostaną im odprowadzone składki emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Podsumowaniem realizacji całego projektu będzie Konferencja Kończąca, która odbędzie się w Kielcach dla uczestników projektu oraz wszystkich przedsiębiorców i realizatorów staży, a także innych osób zaangażowanych w realizację projektu.