Lepsza przyszłość

Projekt pt. „Lepsza przyszłość” jest realizowany przez Gminę Tarłów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększają ca szanse na zatrudnienie. Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Celem projektu pt. „Lepsza przyszłość” jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 30 klientów OPS w Tarłowie, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe podejście do Uczestników Projektu oraz organizację kursów zawodowych, które wzmocnią ich szansę na rynku pracy. Działania projektu obejmują indywidualną diagnozę uczestników projektu i utworzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego z nich, a także wsparcie aktywizacyjne indywidualne i grupowe w postaci warsztatów z zakresu kompetencji ogólnopracowniczych i treningu kompetencji społecznych.

Uczestnicy korzystać będą także z terapii oraz poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego. Każdy z uczestników projektu weźmie udział w kursach i szkoleniach zawodowych. Na zakończenie 15 uczestników projektu odbędzie 3-miesięczne staże zawodowe.