Kampania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim

Przedmiotem zadania była realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim oraz walki z przyjętymi powszechnie stereotypami.

Kampania realizowana była z wykorzystaniem środków masowego przekazu o zasięgu regionalnym: radio, prasa, Internet, skierowana będzie do wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, zarówno do osób prywatnych jak również instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych i pracodawców.

Celem głównym realizacji działania jest pokazanie, że niepełnosprawność nie musi stanowić bariery w życiu zawodowym i społecznym, że osoby niepełnosprawne to również dobrzy pracownicy. Osoby te odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach, udowadniają, że nie ma rzeczy niemożliwych i nie do osiągnięcia. Wśród mieszkańców naszego regionu jest wielu sportowców, wolontariuszy, muzyków i artystów. To właśnie oni w głównej mierze będą bohaterami kampanii.

W kampanii duży nacisk położony będzie również na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

Cel główny:

Zainicjowanie debaty publicznej oraz upowszechnienie wiedzy na temat integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego w okresie
od 01 X do 30 XI 2014 r.

 

Cele szczegółowe:

- dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z pozytywnym przekazem na temat osób niepełnosprawnych,

- aktywizacja osób niepełnosprawnych do podejmowania działań, otwarcia się na ludzi oraz aktywizowanie społeczeństwa do działań na rzecz osób niepełnosprawnych, np. w postaci wolontariatu.

- propagowanie wiedzy na temat problemów osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego

 

Celami ogólnymi kampanii informacyjno-edukacyjnej będą:

a) Cele społeczne: Pokazanie, że osoby niepełnosprawne pomimo wielu barier, są takie same jak reszta społeczeństwa: mają podobne pasje i zainteresowania, napotykają podobne problemy w życiu zawodowym
i społecznym.

b) Cele edukacyjne: praktyczna edukacja (m.in. poprzez spot i audycje radiowe oraz artykuły w prasie regionalnej); zmiana postaw wobec osób niepełnosprawnych przez grupę docelową wobec problemu jakim jest niewiedza społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych. Większość z nas widząc osobę niepełnosprawną, "omija ją szerokim łukiem", udaje, że jej nie widzi, przechodzi obok niej obojętnie. Często wynika to z braku wiedzy o niepełnosprawności, strachu, braku doświadczenia w relacjach z takimi osobami oraz pewnych stereotypów, które wciąż są niesłusznie głoszone.

Dodatkowo poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej chcemy przełamać stereotypowy obraz osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim i zmienić ich wizerunek - często bowiem są prezentowane jako osoby niezaradne i wymagające szczególnej pomocy. Kampania będzie walczyć z myśleniem że osoby niepełnosprawne są mniej atrakcyjnymi pracownikami, mają mniejsze kompetencje zawodowe i społeczne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, dofinansowań do składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, prowadzenia działalności gospodarczej, programów z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, programu "Aktywny Samorząd" oraz druki znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Ponadto PFRON prowadzi infolinię, pod numerami telefonów 0 801 233 554 i 22 581 84 10 uzyskać można informacje o obsłudze dofinansowań i refundacji. Świętokrzyski oddział PFRON mieści się przy Alei IX Wieków Kielc 3, Telefon: 41 23-09-700, e-mail:kielce@pfron.org.pl