DECYDUJMY RAZEM

Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Projekt systemowy realizowany od listopada 2009 do czerwca 2014 r. w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Istotą idei samorządności lokalnej jest umożliwienie społecznościom lokalnym udziału w sprawowaniu władzy, a tym samym wpływania na decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego ich otoczenia.

Celem głównym projektu "Decydujmy razem" jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych poprzez:

  • wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem instrumentów animacji społecznej;
  • stworzenie mechanizmu oceny i monitoringu partycypacji publicznej;
  • opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji publicznej;
  • upowszechnienie modeli partycypacji w środowiskach lokalnych.

Projekt ma charakter badawczo-wdrożeniowy. Skuteczne i efektywne wspieranie rozwoju społeczności lokalnych wymaga bowiem zarówno prowadzenia działań aktywizujących, jak i systematycznego budowania i uzupełniania wiedzy na temat uwarunkowań ich rozwoju.

Realizowany jest przez Partnerstwo, do którego poza Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej należą: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Lider Partnerstwa Instytut Sprawa Publicznych Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Fundusz Współpracy

W podejmowanych działaniach Partnerstwo koncentruje się na wypracowaniu i upowszechnieniu mechanizmów współpracy administracji publicznej ze społecznościami lokalnymi wykorzystując sprawdzoną metodę angażowania obywateli w lokalną politykę, jaką jest animacja społeczna. Prowadzonym w projekcie działaniom wdrożeniowym towarzyszy refleksja naukowa.

Działania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w projekcie:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu „Decydujmy razem” realizuje dwa działania: 1. Laboratoria wdrażania partycypacji publicznej; 2. Akademię Lokalnej Polityki Publicznej (ALPP).

Laboratoria wdrażania partycypacji publicznej

FRDL testuje jedną z dwóch ścieżek metodycznych wprowadzania partycypacji publicznej do praktyki działań samorządów. Do pilotażu prowadzonego przez Fundację przystąpiło 60 samorządów (47 gmin i 13 powiatów) z terenu całej Polski. W ramach pilotażu każdy z samorządów powołał do życia zespół partycypacyjny składający się z przedstawicieli urzędu i przedstawicieli społeczności lokalnej. Każdy z zespołów miał za zadanie opracowanie wybranego dokumentu np. strategii zrównoważonego rozwoju, programu rozwoju przedsiębiorczości, programu rozwoju rodziny i aktywności obywatelskiej w ramach jednej z następujących „polityk publicznych”: zatrudnienie, przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój, integracja społeczna. Zaproponowana przez FRDL ścieżka zakłada, że każdy etap prac nad dokumentem będzie konsultowany przez zespół z mieszkańcami, tak aby zaplanowane działania w jak największym stopniu uwzględniały potrzeby społeczności lokalnej oraz żeby przy tej okazji informacja o planowanych działaniach dotarła do jak najszerszego grona mieszkańców. Efekty kolejnych etapów prac zespołu przekazywane są do publicznej wiadomości za pomocą wszelkich możliwych kanałów komunikacji, w tym mediów i Internetu. Zanim opracowany partycypacyjnie dokument trafi do rady miasta lub powiatu, poddawany jest szerokim konsultacjom społecznym. Nad procesem partycypacyjnym oraz nad merytoryczną zawartością dokumentu czuwa doradca FRDL. Efektem końcowym prac zespołów partycypacyjnych jest przygotowanie 26 strategii, w tym 13 strategii zrównoważonego rozwoju oraz 34 programów m.in. programów rozwoju przedsiębiorczości i programów aktywności lokalnej. 57 spośród 60 przygotowanych partycypacyjnie dokumentów uzyskało aprobatę rad miejskich i powiatowych. Tym samym zaplanowane w nich działania są obecnie realizowane przez samorządy. W ramach projektu zaplanowano również uspołeczniony monitoring wdrażania zaplanowanych działań.

Akademia Lokalnej Polityki Publicznej

Akademia Lokalnej Polityki Publicznej powstała z myślą o tych przedstawicielach urzędów i radnych, którzy chcą poznawać zagadnienia związane z partycypacją publiczną, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać w codziennej pracy. W ramach ALPP w każdym województwie organizowane są bezpłatne warsztaty upowszechniające doświadczenia projektu w zakresie wdrażania działań partycypacyjnych przez samorządy. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów, stanowiących kadrę doradczą FRDL w projekcie. Akademia zachęca również uczestników warsztatów do wzięcia udziału w wizycie studyjnej połączonej z seminarium. Wizyty studyjne odbywają się samorządach, które w ramach projektu wypracowały w sposób partycypacyjny dokument z obszaru wybranej polityki publicznej.

 

Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Projekt systemowy realizowany od listopada 2009 do czerwca 2014 r. w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Istotą idei samorządności lokalnej jest umożliwienie społecznościom lokalnym udziału w sprawowaniu władzy, a tym samym wpływania na decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego ich otoczenia.

Celem głównym projektu "Decydujmy razem" jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych poprzez:

  • wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem instrumentów animacji społecznej;
  • stworzenie mechanizmu oceny i monitoringu partycypacji publicznej;
  • opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji publicznej;
  • upowszechnienie modeli partycypacji w środowiskach lokalnych.

Projekt ma charakter badawczo-wdrożeniowy. Skuteczne i efektywne wspieranie rozwoju społeczności lokalnych wymaga bowiem zarówno prowadzenia działań aktywizujących, jak i systematycznego budowania i uzupełniania wiedzy na temat uwarunkowań ich rozwoju.

Realizowany jest przez Partnerstwo, do którego poza Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej należą: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Lider Partnerstwa Instytut Sprawa Publicznych Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Fundusz Współpracy

W podejmowanych działaniach Partnerstwo koncentruje się na wypracowaniu i upowszechnieniu mechanizmów współpracy administracji publicznej ze społecznościami lokalnymi wykorzystując sprawdzoną metodę angażowania obywateli w lokalną politykę, jaką jest animacja społeczna. Prowadzonym w projekcie działaniom wdrożeniowym towarzyszy refleksja naukowa.

Działania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w projekcie:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu „Decydujmy razem” realizuje dwa działania: 1. Laboratoria wdrażania partycypacji publicznej; 2. Akademię Lokalnej Polityki Publicznej (ALPP).

Laboratoria wdrażania partycypacji publicznej

FRDL testuje jedną z dwóch ścieżek metodycznych wprowadzania partycypacji publicznej do praktyki działań samorządów (więcej na ten temat: Do pilotażu prowadzonego przez Fundację przystąpiło 60 samorządów (47 gmin i 13 powiatów) z terenu całej Polski. W ramach pilotażu każdy z samorządów powołał do życia zespół partycypacyjny składający się z przedstawicieli urzędu i przedstawicieli społeczności lokalnej. Każdy z zespołów miał za zadanie opracowanie wybranego dokumentu np. strategii zrównoważonego rozwoju, programu rozwoju przedsiębiorczości, programu rozwoju rodziny i aktywności obywatelskiej w ramach jednej z następujących „polityk publicznych”: zatrudnienie, przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój, integracja społeczna. Zaproponowana przez FRDL ścieżka zakłada, że każdy etap prac nad dokumentem będzie konsultowany przez zespół z mieszkańcami, tak aby zaplanowane działania w jak największym stopniu uwzględniały potrzeby społeczności lokalnej oraz żeby przy tej okazji informacja o planowanych działaniach dotarła do jak najszerszego grona mieszkańców. Efekty kolejnych etapów prac zespołu przekazywane są do publicznej wiadomości za pomocą wszelkich możliwych kanałów komunikacji, w tym mediów i Internetu. Zanim opracowany partycypacyjnie dokument trafi do rady miasta lub powiatu, poddawany jest szerokim konsultacjom społecznym. Nad procesem partycypacyjnym oraz nad merytoryczną zawartością dokumentu czuwa doradca FRDL. Efektem końcowym prac zespołów partycypacyjnych jest przygotowanie 26 strategii, w tym 13 strategii zrównoważonego rozwoju oraz 34 programów m.in. programów rozwoju przedsiębiorczości i programów aktywności lokalnej. 57 spośród 60 przygotowanych partycypacyjnie dokumentów uzyskało aprobatę rad miejskich i powiatowych. Tym samym zaplanowane w nich działania są obecnie realizowane przez samorządy. W ramach projektu zaplanowano również uspołeczniony monitoring wdrażania zaplanowanych działań.

Akademia Lokalnej Polityki Publicznej

Akademia Lokalnej Polityki Publicznej powstała z myślą o tych przedstawicielach urzędów i radnych, którzy chcą poznawać zagadnienia związane z partycypacją publiczną, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać w codziennej pracy. W ramach ALPP w każdym województwie organizowane są bezpłatne warsztaty upowszechniające doświadczenia projektu w zakresie wdrażania działań partycypacyjnych przez samorządy. Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów, stanowiących kadrę doradczą FRDL w projekcie. Akademia zachęca również uczestników warsztatów do wzięcia udziału w wizycie studyjnej połączonej z seminarium. Wizyty studyjne odbywają się samorządach, które w ramach projektu wypracowały w sposób partycypacyjny dokument z obszaru wybranej polityki publicznej.