ABC DLA NGO

ABC DLA NGO

abc dla ngo-faa7ec71
Projekt „ABC dla NGO” realizowany jest przez Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-B32/11-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem głównym projektu „ABC dla NGO” jest zbudowanie sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego i partnerskiego oraz zapewnienie kompetentnych kadr niezbędnych do rozwoju III sektora (w tym potencjału 78 członków organizacji pozarzą- dowych) i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym wsparciem środowisk z trzech powiatów: gryfickiego, pyrzyckiego i wałeckiego na terenie których powstaną ośrodki wsparcia aktywności obywatelskiej. Cele szczegółowe:
  • wzmocnienie roli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jako Regionalnego Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych poprzez zbadanie potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych, opracowanie i wdrożenie standardów świadczonych usług, planu współpracy z sektorem ekonomii społecznej oraz działalność 3 terenowych ośrodków wsparcia organizacji pozarządowych;
  • wzmocnienie III sektora w trzech powiatach: gryfickim, pyrzyckim i wałeckim poprzez inkubowanie 9 nowych organizacji pozarządowych i wsparcie ich rozwoju, wsparcie techniczne istniejących organizacji pozarządowych;
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa zachodniopomorskiego poprzez poprawę kompetencji kadr 45 organizacji pozarządowych w obszarze: zarządzania ludźmi, finansami, finansowania działalności, współpracy z administracją publiczną i otoczeniem;
  • poprawa jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi poprzez rozwój kompetencji 26 urzędników jednostek samorządu terytorialnego

ABC DLA NGO

abc dla ngo-faa7ec71
Projekt „ABC dla NGO” realizowany jest przez Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-B32/11-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem głównym projektu „ABC dla NGO” jest zbudowanie sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego i partnerskiego oraz zapewnienie kompetentnych kadr niezbędnych do rozwoju III sektora (w tym potencjału 78 członków organizacji pozarzą- dowych) i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym wsparciem środowisk z trzech powiatów: gryfickiego, pyrzyckiego i wałeckiego na terenie których powstaną ośrodki wsparcia aktywności obywatelskiej. Cele szczegółowe:
  • wzmocnienie roli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jako Regionalnego Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych poprzez zbadanie potrzeb lokalnych organizacji pozarządowych, opracowanie i wdrożenie standardów świadczonych usług, planu współpracy z sektorem ekonomii społecznej oraz działalność 3 terenowych ośrodków wsparcia organizacji pozarządowych;
  • wzmocnienie III sektora w trzech powiatach: gryfickim, pyrzyckim i wałeckim poprzez inkubowanie 9 nowych organizacji pozarządowych i wsparcie ich rozwoju, wsparcie techniczne istniejących organizacji pozarządowych;
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa zachodniopomorskiego poprzez poprawę kompetencji kadr 45 organizacji pozarządowych w obszarze: zarządzania ludźmi, finansami, finansowania działalności, współpracy z administracją publiczną i otoczeniem;
  • poprawa jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi poprzez rozwój kompetencji 26 urzędników jednostek samorządu terytorialnego