W 2. konkursie grantowym na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przyznano granty na realizację 102 projektów: 72 dużych i 30 małych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu!

Zakończyliśmy proces oceny wniosków w 2. konkursie na projekty tematyczne. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 311 wniosków w ścieżce na duże granty i 302 wnioski w ścieżce na małe granty. Komitet Wykonawczy, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu grantów na realizację 102 projektów: 72 dużych i 30 małych. 8 dużych i 5 małych projektów znajduje się na liście rezerwowej.

Łączna kwota środków przyznanych na realizację działań projektowych to 6 623 535,40 euro. Z tej kwoty 1 807 398,70 euro zostanie przeznaczone na projekty w obszarze 1. (Ochrona praw człowieka), 1 950 859,17 euro na projekty w obszarze 2. (Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu) oraz 2 865 277,53 euro na projekty w obszarze 3. (Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym).

Dodatkowo, na realizację planów rozwoju instytucjonalnego (obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego), przyznaliśmy 1 056 486,37 euro, a kolejne 167 368,33 euro rezerwujemy dla Grantobiorców, których plany rozwoju wymagają modyfikacji.

Decyzja o przyznaniu grantu wynika z oceny ekspertek i ekspertów (punktacji), kwot zarezerwowanych na granty w ramach obszarów wsparcia, a także dążenia do zapewnienia zrównoważonego wsparcia realizacji projektów w różnych regionach Polski. Z kartą oceny eksperta / ekspertki można się zapoznać w Generatorze Wniosków.

Organizacjom, którym zostały przyznane granty, serdecznie gratulujemy! Po 25 lipca drogą mailową (na adres e-mail podany w Generatorze wniosków) otrzymacie informacje dotyczące kolejnych kroków niezbędnych do podpisania umowy grantowej.

Projekty z listy rezerwowej będą mogły uzyskać dofinansowanie wówczas, gdy w przypadku któregoś z projektów wybranych do dofinansowania nie dojdzie do podpisania umowy grantowej. Kolejność przyznawania grantów projektom z listy rezerwowej będzie wyznaczana w ramach obszarów wsparcia. Pod uwagę będzie brana w pierwszej kolejności ilość “zwolnionych” środków z alokacji dla danego obszaru wsparcia (decydująca o tym, czy możliwe będzie dofinansowanie całego projektu), następnie przyznana punktacja, a na końcu możliwie proporcjonalna reprezentacja poszczególnych województw. W przypadku obszaru 1. brana będzie pod uwagę również kolejność wniosków na liście rezerwowej wskazana przez Komisję Konkursową i przez Komitet Wykonawczy.

Szczegółowe wyniki

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Jego budżet to 26 milionów euro.