ScrollToTop

Świętokrzyskie Forum Pomocy Społecznej

Opis Forum

W marcu 2011 r. przy Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach zostało powołane Świętokrzyskie Forum Pomocy Społecznej. Członkami Forum są dyrektorzy oraz kierownicy ośrodków pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie z terenu województwa świętokrzyskiego. Forum aktualnie liczy 63 członków.

Forum stanowi platformę wymiany poglądów i doświadczeń osób związanych zawodowo z organizacją i realizacją polityki społecznej w gminie lub powiecie. Jednym z jego podstawowych celów działania jest doskonalenie jakości i profesjonalizmu funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec innych instytucji i organizacji. Forum realizuje swoje cele m. in. poprzez systematyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz doradczą, a także współpracę z administracją rządową, organizacjami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi.

Spotkania Forum odbywają się raz w miesiącu, w każdy drugi piątek miesiąca. Mają one formę szkoleń, warsztatów oraz konsultacji z wysokiej klasy ekspertami, wykładowcami. Do tej pory Forum gościło m.in. przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Archiwum Państwowego, Urzędu Marszałkowskiego, Wydziału Polityki Społecznej ŚUW.

Forum zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

Patronat

 

Ośrodki Pomocy Społecznej zrzeszone w Forum:

Baćkowice Bieliny Bliżyn Bodzechów  Brody 
Busko-Zdrój    Chęciny Dwikozy   Imielno Jędrzejów  
Kazimierza Wielka Kielce         
Kije Kluczewsko Końskie    
Krasocin Kunów    
Łączna Łoniów Łubnice
Małogoszcz Masłów Michałów Miedziana Góra         
Mirzec
Mniów Morawica Nagłowice 
Nowy Korczyn         
Opatów
Ostrowiec Świętokrzyski        
Ożarów 
Pacanów Piekoszów Pierzchnica 
Połaniec Radków Radoszyce 
Raków Samborzec
Sandomierz Secemin Sędziszów Sitkówka-Nowiny     
Skarżysko Kościelne   
Słupia Jędrzejowska   
Słupia Konecka 
Staszów Stąporków Suchedniów 
Tarłów Wąchock        
Wilczyce Włoszczowa Wodzisław
Zagnańsk        

 

Forum PS

 

Pracami Forum kieruje Zarząd, wybierany co cztery lata przez Walne Zgromadzenie Członków.

Skład obecnego Zarządu:

Grażyna Chabior, Dyrektor OPS w Jędrzejowie – Przewodnicząca Zarządu

Małgorzata Sarnecka, Kierownik GOPS w Bielinach – Wiceprzewodnicząca Zarządu

Dariusz Czechowski, Dyrektor OPS we Włoszczowie – Wiceprzewodniczący Zarządu

Irena Skowron, Zastępca kierownika GOPS w Mniowie

Elżbieta Korus, Kierownik GOPS w Zagnańsku

Ewa Znojek, Kierownik MGOPS w Chęcinach

 

Podstawowe formy działania Forum:

  • systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza,
  • podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum,
  • dyskusje problemowe,
  • wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych i opiniowanie projektowanych rozwiązaniach legislacyjnych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej,
  • współpraca z administracją rządową, organizacjami zawodowymi, organizacjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
  • doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub zajmowanym stanowiskiem.

 

Rzecznictwo Forum

Członkowie Forum w swojej codziennej pracy często zwracają uwagę na problemy związane z wprowadzaniem w życie przepisów prawa, dlatego chętnie konsultują i wypowiadają się na etapie prac legislacyjnych przygotowując i wypracowując stanowiska, które następnie przesyłane są do wiadomości Ministra, Wojewody, posłów i senatorów oraz mediów regionalnych.

1. Stanowisko Forum z dn. 27.05.2011 r. dot. interpretacji przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
(do pobrania)

2. Stanowisko Forum z dnia 13.06.2013 r. nt. założeń do nowej ustawy o pomocy społecznej i usługach socjalnych. (do pobrania)

3. Stanowisko Forum z dnia 28.07.2014 r. dot. wyodrębnienia środowiskowych domów samopomocy ze struktur ośrodków pomocy społecznej.
(do pobrania)

4. Stanowisko Forum z dnia 17.03.2015 r. dot. podjęcia działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej na szczeblu gminy i powiatu oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przy wykonywaniu indywidualnych zadań przez pracowników tych instytucji. (do pobrania)
5. Stanowisko Forum z dnia 22.01.2016 r. dot. projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. (do pobrania)

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się do prac Forum!

Warunkiem uczestniczenia w spotkaniach Forum jest zapoznanie się ze statutem Forum, złożenie deklaracji członkowskiej oraz zadeklarowanie kwartalnej składki, ustalonej przez Walne Zebranie Członków w kwocie 60,00 zł netto miesięcznie.

Wypełnioną deklarację członkowską można dostarczyć pocztą tradycyjną (ul. Sienkiewicza 78, 25-001 Kielce), pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo faksem: (41) 243 62 63.

Szczegółowych informacji na temat Forum udziela Koordynator Forum z ramienia FRDL Aneta Panek, tel. 41 3430038 wew. 32, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania


 

Spotkania Forum w 2016 roku

1. 7 - 8 stycznia 2016 r.

W trakcie spotkania odbyło się szkolenie oraz warsztaty nt. Przygotowanie i realizacja projektów OPS, PCPR w ramach RPO WŚ i PO WER, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu w ramach Działania 9.1.RPO WŚ.

Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rulińska - ekspert z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju, m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, ocenia projekty w PO WER i RPO, trenerka EFS ze złotym certyfikatem (od 2003 r.), doradca specjalistyczny z zakresu projektów polityki społecznej w Regionalnym Ośrodku EFS w Gorzowie Wielkopolskim (5 lat do 31.12.2014 r.), Pile oraz 8 innych RO EFS, autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, obecnie dyrektor polsko-duńskiej firmy szkoleniowo-doradczej

2. 9 marca 2016 r.

Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące obsługi i wykorzystania terminali mobilnych Empatia.
Gościem Forum był Pan Michał Siwierski ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Polityki Społecznej.

3. 31 marca 2016 r.

Zagadnienia poruszane w trakcie spotkania dotyczyły aktualnych problemów w pomocy społecznej w 2016 r. (w tym m.in. 500+).
Gościem Forum był Pan Bartłomiej Mazurkiewicz - prawnik, członek SKO w Krakowie, konsultant OPS i PCPR, współpracownik ROPS w Krakowie i Katowicach oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. 7 kwietnia 2016 r.

Temat spotkania: "Nowe zadania OPS w 2016 r. a zmiany w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych".
Spotkanie poprowadził Pan Ryszard Andruszczak - wieloletni praktyk i specjalista z w/w tematyki. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

5. 17 maja 2016 r.

Temat spotkania: "Znowelizowane prawo pracy 2016 – stosowanie przepisów w OPS. Praktyczne aspekty dla kierowników i dyrektorów OPS" (m.in. Omówienie zmian w zakresie umów terminowych i innych obowiązków z tym związanych; najważniejsze zmiany dot. urlopów z tyt. rodzicielstwa)
Gościem Forum był Pan Zbigniew Zych - doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy (Państwowa Inspekcja Pracy), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, b. doktorant nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunku prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Etatowy uczestnik forów w województwie małopolskim i podkarpackim.

6. 20 – 21 czerwca 2016 r.

W dniach 20-21 czerwca 2016 r. w Sandomierzu odbyła się wyjazdowa Sesja Szkoleniowo - Konsultacyjna Świętokrzyskiego Forum Pomocy Społecznej.

Tegoroczne spotkanie miało charakter szczególny. Spotkali się w Sandomierzu Dyrektorzy i Kierownicy OPS i PCPR z 3 województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Tematyka sesji dotyczyła dwóch istotnych zagadnień. Dzień pierwszy był poświęcony nowoczesnemu zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Omówione zostaną związane z nim problemy i wyzwania, a także narzędzia ułatwiające nadzór kierownika nad prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka. W drugim dniu zostały omówione zasady realizacji programu Rodzina 500+ wraz z elementami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Wątpliwości i problemy związane z tą tematyką uczestnicy mogli rozwiązać w gronie fachowców- Dyrektorów i Kierowników OPS i PCPR przy udziale ekspertów. W spotkaniu uczestniczyła Pani Joanna Staręga - Piasek oraz Pan Mariusz Dąbrowski.

Mamy nadzieję, iż wyjazdowe spotkanie stało się dla członków Forum inspiracją do dalszych działań, a dzięki nabytym kontaktom i zawartym znajomościom, poznanym doświadczeniom oraz dobrym praktykom uczestnicy będą mogli sprawniej realizować codzienne obowiązki i wdrażać w praktyce zdobytą wiedzę.

 

7. 26 – 27 czerwca 2017 r.

26 i 27 czerwca 2017 roku w Solcu-Zdroju spotkali się członkowie forów pomocy społecznej z województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. Gościem specjalnym była Pani Anna Gromska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Omówione zostały problemy i wyzwania, jakie stoją przed pracownikami pomocy społecznej. Pierwszy dzień spotkania poświęcony był vademecum wiedzy kierownika ośrodka pomocy społecznej. W drugim dniu sesji uczestnicy wzięli udział w warsztatach nt. kontaktów z mediami.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Państwu za liczne przybycie i aktywny udział w sesjach.
Forum Pomocy Społecznej to doskonała okazja do integracji środowiska a także do wymiany doświadczeń i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami.

DSC06278

DSC06302

DSC06313

DSC06330

DSC06336

DSC06357

DSC06368

DSC06395

DSC06425

DSC06442

Galeria zdjęć

 1 2.1 2.2 2 3 4 5 6.1 6.2 6 7 8 9.1 9 10.1 10 11.1 11.2 11 12 13 14 15.1 15 16 17 18 22    21  23 24 25 27 28 19 20

 

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63