Prawo zamówień publicznych w podmiotach medycznych. Praktyczne aspekty

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych w ochronie zdrowia. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych z branży medycznej.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia dedykowane przedstawicielom podmiotów leczniczych, podczas którego omówimy najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych, w szczególności pod kątem jego stosowania przez podmioty lecznicze. W trakcie szkolenia zostaną omówione zarówno przepisy, jak również przykładowe stany faktyczne wraz z wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto przedstawimy i przeanalizujemy najnowszą dokumentację udostępnioną przez Urząd Zamówień Publicznych, dotycząca dostawy lub dzierżawy wyrobów medycznych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie niezbędnej wiedzy z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych.
• Omówienie opublikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych najnowszych dokumentów dotyczący dostawy lub dzierżawy wyrobów medycznych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
• Poznanie aktualnych trendów w orzecznictwie z zakresu PZP.
• Wskazanie najczęstszych błędów popełnianych przez zamawiających oraz wykonawców i zaprezentowanie sposobów ich eliminacji w postępowaniu.
• Omówienie case study i uzyskanie praktycznych informacji przez uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Praktyczne doświadczenia w stosowaniu nowej ustawy prawo zamówień publicznych i ich wpływ na postępowania prowadzone przez podmioty lecznicze.
2. Przygotowanie postępowania przez podmioty lecznicze.

• Charakter rynku usług medycznych i specyfika zamówień udzielanych przez podmioty lecznicze.
• Przygotowanie dokumentacji SWZ, w szczególności sposób opisu wymaganych wyrobów medycznych.
• Podział zamówienia w dostawie wyrobów medycznych.
• Warunki udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem charakterystyki i wymagań podmiotów leczniczych.
• Kryteria oceny ofert – najefektywniejsze kryteria, które mogą stosować podmioty lecznicze.
3. Prowadzenie postępowania przez podmioty lecznicze.
• Wezwania i wyjaśnienia, w szczególności pod kątem oceny kart katalogowych, broszur oraz innych przedmiotowych środków dowodowych, dotyczących wyrobów medycznych.
• Wykluczenie i odrzucenie Wykonawców. Najczęściej spotykane podstawy wykluczenia i odrzucenia oferty Wykonawców w postępowaniach prowadzonych przez podmioty lecznicze.
• Kary umowne – jak podmioty lecznicze mogą skutecznie zastrzec i wyegzekwować kary umowne w dobie pandemii COVID -19?
4. Postępowania poniżej 130.000,00 zł.
• Jak skutecznie i bezpiecznie dla Zamawiających, będących podmiotami leczniczymi, prowadzić zamówienia poniżej 130.000,00 zł
• Regulamin zamówień.
5. Realizacja umowy przez podmioty lecznicze.
• Uwagi ogólne dotyczące umów, ze szczególnym uwzględnieniem umów na dostawy wyrobów medycznych.
6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów zamówień publicznych podmiotów leczniczych, księgowi, osoby zarządzające podmiotami leczniczymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze wykonawców z branży medycznej. Obecnie obsługuje m.in. wykonawców produkujących szeroką gamę wyrobów medycznych. Prowadzący wiele szkoleń oraz warsztatów, wykładowca na studiach podyplomowych z prawa zamówień publicznych na Politechnice Gdańskiej. Współautor książki o zamówieniach publicznych oraz autor publikacji w zakresie prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 września 2022 r.