Spółki komunalne jako instrument realizacji zadań przez JST - zagadnienia prawne tworzenia i przystępowania, powierzania zadań spółkom oraz kontroli

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia eksperci omówią zasady tworzenia lub przystępowania do spółek komunalnych oraz wybrane kwestie współpracy między organami jst i organami spółek. Poruszone zostaną m. in. zagadnienia dotyczące zakresu zadań, które mogą być realizowane przez spółki komunalne, zakresu kompetencji organów gminy w relacjach ze spółkami, powierzania spółce zadań do realizacji oraz dostępu do informacji publicznej. Szkolenie obejmuje zagadnienia przydatne zarówno w sytuacji, w której gmina już wykonuje swoje zadania z wykorzystaniem spółki komunalnej, jak i w przypadku, w którym utworzenie lub przystąpienie do spółki jest dopiero planowane. Szkolenie poprowadzą doświadczeni praktycy, na co dzień doradzający jst, ich związkom oraz spółkom komunalnym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zagadnień związanych z tworzeniem, przystępowaniem, powierzaniem realizacji zadań oraz kontrolą zewnętrzną spółek komunalnych podczas jednego spotkania.
 • Skoncentrowanie się przez prelegentów na sprawach mających znaczenie praktyczne.
 • Możliwość zastosowania informacji ze szkolenia w odniesieniu do planów utworzenia lub dotyczących funkcjonowania spółek komunalnych o różnym profilu działalności.
 • Szansa na zapoznanie się z aktualnymi orzeczeniami sądów oraz stanowiskami Najwyższej Izby Kontroli dotyczącymi funkcjonowania spółek komunalnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Po co gminie spółka komunalna? Jaki jest zakres zadań, które można określić w uchwale w sprawie utworzenia spółki?
  • czy taka spółka może realizować zadania inne niż zadania gminy?
  • jakie są konsekwencje naruszenia prawa w tym zakresie?
 2. Spółki komunalne a zakres działania organów gminy:
  • podział kompetencji między organy gminy w związku z tworzeniem lub przystępowaniem do spółki,
  • wybrane uchwały rady gminy w sprawie gminnych spółek - omówienie różnic.
 3. Kontrola spółek komunalnych przez radę gminy / komisje rady / radnych
  • czy rada gminy lub jej komisje (w tym komisja rewizyjna) mogą kontrolować spółki komunalne?
  • jakie uprawnienia kontrolne wobec spółek komunalnych mają pojedynczy radni?
  • spółki komunalne a dostęp do informacji publicznej.
 4. Jak bezprzetargowo powierzyć spółce komunalnej realizację zadań:
  • czym są zamówienia in house?
  • czym jest in house administracyjny, a czym in house kontraktowy?
  • jakie są przesłanki udzielania zamówień in house?
  • jaki jest tryb udzielania zamówień in-house?
  • czy in house może być formą współpracy międzygminnej?
 5. Podsumowanie. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, osoby sprawujące kontrolę nad spółkami w urzędzie, wydziały nadzoru właścicielskiego; osoby sprawujące funkcje kierownicze w nadzorowanych spółkach komunalnych, członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert 1 – Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych, autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU; członek zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska, aktywny uczestnik prac sejmowych i senackich nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Ekspert 2 –  Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach dostępu do informacji publicznej. Autorka licznych artykułów poświęconych tej tematyce.

Ekspert 3 – Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Doradca prawny jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, spółek komunalnych oraz organizacji samorządowych. Doświadczony dydaktyk. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących prawa samorządowego.

Ekspert 4 – Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego, doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia dla zamawiających i wykonawców działających w branży odpadowej. Doradca prawny jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trybie in house.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 20 października 2022 r.