Odpowiedzialność dyrektora muzeum za prawidłowe zarządzanie muzealiami oraz źródłami finansowania zasobów majątkowych muzeum w 2022 roku

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest pozyskanie wiedzy w obszarze zarządzania mieniem instytucji kultury a także ewidencjonowanie zasobów majątkowych – muzealiów oraz prowadzenie rejestrów i inwentarzy w 2022 roku. Prowadząca omówi istotne kwestie dotyczące zarządzania oraz odpowiedzialności dyrektora instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie problematyki środków trwałych oraz muzealiów w aspekcie organizacyjnym, bilansowym i podatkowym, z uwzględnieniem zmian i nowości wynikających z regulacji ustawowych oraz Krajowych Standardów Rachunkowości.
 • Pozyskanie wiedzy służącej podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących gospodarowania, zabezpieczenia i ewidencjonowania zasobów muzealnych, w tym stanowiących zabytki.
 • Poznanie problematyki rozliczenia dotacji oraz ewidencji i inwentaryzacji muzealiów – stanowiących i niestanowiących zabytki w rozumieniu ustawy o zabytkach oraz o muzeach.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – podstawowe akty prawne.
 2. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora muzeum państwowego i samorządowego w obszarze rachunkowości jednostki polityka rachunkowości, ustawa o rachunkowości, KSR oraz zarządzenia wewnętrzna dyrektora.
 3. Źródła finansowania majątku instytucji kultury – zasady i tryb rozliczania dotacje i wpływów z własnej działalności gospodarczej.
 4. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki wyposażenia muzeum, a muzealia w tym stanowiące zabytki.
 5. Muzealia – zasady kwalifikacji, ujmowania w urządzeniach ewidencyjnych i rachunkowych.
 6. Prawny i rachunkowy tryb udokumentowania – przeniesienia, użyczenie, sprzedaży muzealiów.
 7. Uzgodnienia i inwentaryzacja muzealiów oraz muzealiów stanowiących zabytki.
 8. Sposób i udokumentowanie komisyjnej kontroli zgodności stanów.
 9. Inwentaryzacja zasobów muzealnych (terminy, rodzaj, metody, rozliczenie).
 10. Likwidacja muzealiów zniszczonych, utraconych, przeniesienie.
 11. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w gospodarowaniu finansami muzeum – kiedy i w jakich okolicznościach dochodzi do naruszenia.
 12. Omówienie typowych nieprawidłowości i wskazanie działań zmierzających do ich wyeliminowania.
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kadra zarządzająca samorządowych i państwowych muzeów, główni księgowi, specjaliści pionów muzealnych oraz administracyjnych i księgowych, kierownicy jednostek prowadzący obsługę finansową (centra usług wspólnych). Do udziały zapraszamy także radnych – członków komisji rewizyjnej oraz komisji ds. kultury zajmujących się problematyką finansowania i zarządzania muzeami samorządowymi a także pracowników kontroli wewnętrznej oraz audytorów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 23 września 2022r.