Centralny Rejestr Umów w podmiotach oświatowych a udostępnianie informacji publicznej. Analiza przypadków

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracownicy jednostek oświatowych, podobnie jak wszyscy inni pracownicy administracji publicznej, są zobowiązani rozpatrywać wnioski o udostępnienie informacji publicznej, a wkrótce będą musieli także wprowadzać dane do Centralnego Rejestru Umów. By właściwie przygotować się do tego obowiązku, zrozumieć wszelkie zawiłości związane ze stosowaniem rejestru w praktyce, a także właściwie interpretować przepisy prawne, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, w ramach którego omówimy zmiany dotyczące udostępniania informacji oraz przedstawimy nowe regulacje dotyczące publicznego rejestru umów, z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych. Pomożemy Państwu zrozumieć czym jest umowa, jakie są jej rodzaje, kiedy można stosować wyłączenia w oparciu o przepisy o ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prowadząca, wysoko oceniany za trafność przekazywanej wiedzy ekspert, wskaże wyłączenia z obowiązku rejestru umów, przedstawi jego elementy i istotne terminy oraz odpowie na pytania i wątpliwości związane z tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie jednostek oświatowych do wprowadzenia centralnego rejestru umów.
 • Przedstawienie nowych regulacji prawnych w kontekście udostępniania danych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków. Prezentacja zagadnień dotyczących wprowadzania zawieranych umów do rejestru umów, jako nowego obowiązku jednostek, w tym umów o pracę, umów zleceń, umów o usługi, sprzedaży czy faktur.
 • Możliwość porównania własnych rejestrów z wymaganiami przepisów, które niebawem wejdą w życie oraz analizy rozwiązań dotyczących procedowania przy kwalifikowaniu umów.
 • Wskazanie pułapek w zakresie prowadzenia rejestru umów oraz niewłaściwych rozwiązań, stosowanych przez jednostki, których konsekwencją może być brak ujęcia pewnych umów w rejestrze.
 • Poznanie zasad i obowiązków jednostek oświatowych dotyczących rejestru umów, wskazanie obowiązków kierowników w związku z realizacją ustawy oraz kar za naruszenie przepisów.
 • Zdobycie porad i wskazówek dotyczących udostępniania informacji publicznej w celu prawidłowego wykonywania zadań.
 • Możliwość konsultacji oraz wyjaśnienia na bieżąco problemów dotyczących tematyki szkolenia w jego trakcie.
zwiń
rozwiń
Program

1. Formy jawności gospodarowania środkami publicznymi a dostęp do informacji publicznej. Skutki wprowadzenia nowelizacji ustawy o finansach publicznych dla jednostek oświatowych.
2. Co to jest rejestr umów? Rola Ministra Finansów. Tworzenie rejestru umów. Kto prowadzi rejestr umów?
3. Obowiązki dyrektorów jednostek oświatowych. Upoważnienia do dokonywania wpisów w rejestrze umów.
4. Definicja umowy na gruncie prawa cywilnego. Zawarcie umowy.
5. Informacja publiczna a ustawa o dostępie do informacji publicznej na tle rejestru umów. Kwalifikowanie umów będących informacją publiczną. W jaki sposób procedować przy kwalifikowaniu umów. Umowa jako informacja publiczna.
6. Które umowy podlegają wpisaniu do rejestru? Analiza na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej:

 • umowy w ramach zamówień publicznych,
 • umowy wydatkowe a dochodowe,
 • umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
 • umowy o usługi, umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny, umowy najmu,
 • umowy barterowe, umowy sponsoringu,
 • umowy o pracę, 
 • powołanie a mianowanie,
 • umowy o obsługę prawną, umowy z BHP, z IOD, 
 • umowy między jednostkami organizacyjnymi,
 • inne umowy – case study, dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych, którzy z racji pełnionych obowiązków będą odpowiedzialni za wprowadzanie danych do rejestru, przedstawiciele organów prowadzących oraz jednostek obsługujących - CUW-ów i ZEAS-ów, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, instytucji kultury, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla jsfp, w szczególności jst i ich jednostek organizacyjnych, także jednostek oświatowych. Członek zespołu audytującego dostępność w jsfp. Doświadczona trenerka, wysoko oceniana na szkoleniach za trafny i prosty przekaz, występująca w roli eksperta na forach samorządowych, działających przy FRDL. Autorka licznych komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 września 2022 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona.