Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022/2023 w praktyce

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas webinarium dowiedzą się Państwo m.in.: o najważniejszych bieżących informacjach dotyczących działalności socjalnej pracodawców tj. jakie są możliwości pracodawców a potrzeby pracowników w drugim półroczu 2022 roku, a także omówienie możliwości wydatkowania środków z ZFŚS w 2023 r. Zdobędą Państwo również wiedzę na temat zasad przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności socjalnej oraz z czym jest związana egzekucja komornicza ze świadczeń socjalnych. Ponad to nasz ekspert przedstawi zasady prawidłowego organizowania i prowadzenia działalności socjalnej a także najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów skarbowych dotyczące przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie prawidłowego stosowania ustawowych zasad prowadzenia działalności socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb socjalnych pracowników i emerytów w trudnych czasach oraz zasad prawidłowego wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na tle praktyki zakładowej - z uwzględnieniem specyfiki pracodawców budżetowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualności socjalne:
a. 30 września – ustawowy termin przekazania całości środków pieniężnych na rachunek socjalny. Wstępna korekta odpisu podstawowego.
b. Przewidywana wysokość odpisów na zfśs w 2023 r.
c. Przepisy antycovidowe w działalności socjalnej.
d. Kwestia możliwości udzielania pomocy socjalnej potrzebującym obywatelom Ukrainy.
e. Obowiązek dokonania corocznego przeglądu danych osobowych na potrzeby działalności socjalnej. Zasady przetwarzania danych osobowych – RODO.
f. Możliwości i zasady potwierdzania, dokumentowania i weryfikowania oświadczeń w działalności socjalnej. 
g. Najbardziej miarodajne metody ustalania sytuacji socjalnej.
h. Prowadzenie egzekucji i potrąceń ze świadczeń socjalnych. 
i. Możliwości i zasady udzielania pomocy materialnej, w tym przedświątecznej z zfśs  - skutki podatkowe  i składkowe. 
j. Prawne możliwości wyłączenia prawa do korzystania z zfśs pracowników i emerytów. Różnicowanie zasad korzystania ze świadczeń ze względu na wysokość odpisu i status uprawnionych.
k. Ustalanie obowiązku sprawowania opieki socjalnej nad emerytami podejmującymi zatrudnienie.
l. Organizacja i prowadzenie działalności socjalnej za pomocą platform elektronicznych.
2. Obowiązki socjalne pracodawców – zasady ustalania i możliwości rezygnacji:
a. Obowiązki socjalne pracodawców budżetowych (w tym oświatowych i publicznych szkół wyższych) oraz przedsiębiorców w zakresie tworzenia funduszu socjalnego. 
b. Mali pracodawcy - prawne możliwości wyboru między tworzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych. 
c. Antycovidowe i ustawowe możliwości ograniczenia lub rezygnacji z tworzenia zfśs i wypłacania świadczeń urlopowych.
d. Wczasy „pod gruszą” a świadczenie urlopowe.
e. Zasady rozliczania zfśs w przypadku przekazywania pracowników do innych pracodawców.
f. Prawne możliwości łączenia funduszów – wspólna działalność socjalna.
3. Przeznaczenie i prawidłowe wydatkowanie ZFŚS. Nieprawidłowości spotykane w praktyce zakładowej: 
a. Ustawowe przeznaczenie zfśs. 
b. Zasady przeznaczania zfśs na finansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie żłobków i przedszkoli.
c. Rodzaje i formy działalności socjalnej. Czy należy zawsze finansować wszystkie rodzaje działalności socjalnej przewidziane w ustawie o zfśs?
d. Wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs.
e. Zasady doboru rodzajów świadczeń.
4. Ustawowe i zakładowe prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych:
a. Czy prawo do korzystania z zfśs jest równoznaczne z gwarancją otrzymania świadczenia? 
b. Czy wszyscy uprawnieni muszą otrzymywać świadczenia socjalne 
c. Osoby uprawnione z mocy ustawy i na podstawie decyzji stron regulaminu zfśs.
d. Możliwości różnicowania socjalnych uprawnień pracowników i emerytów.
e. Czy regulamin może pozbawić prawa do korzystania z zfśs?
5. Regulamin zfśs. Zasady przygotowywania, wprowadzania zmian, tryb wydawania i realizacji zakładowego prawa socjalnego.  Treść regulaminu a ustawa o zfśs:
a. Kompetencje, obowiązki i zasady ponoszenia odpowiedzialności pracodawcy, związków zawodowych, reprezentanta załogi i tzw. komisji socjalnych za prawidłową realizację ustawy o zfśs i regulaminu funduszu.
b. Zasady budowania „dobrego” regulaminu zfśs. Co powinien zawierać regulamin? 
c. Treść regulaminu i innych dokumentów regulujących prowadzenie działalności socjalnej (np. wnioski, oświadczenia, preliminarz, umowa pożyczki mieszkaniowej).
d. Zasady prowadzenia i postępowanie z dokumentacją socjalną.  
6. Komisja socjalna. Podstawa prawna działania komisji, jej status, skład, uprawnienia i zasady działania – także w kontekście RODO.  
7. Podstawa prawna i ustalanie sytuacji socjalnej – pojęcie i znaczenie tzw. kryterium socjalnego. Zasady stosowania RODO w działalności socjalnej (dane zwykłe i wrażliwe):
a. Rodzaje niezbędnych danych do  ustalenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
b. Rodzaje dokumentów, na podstawie których udostępnia się dane socjalne i okres ich przechowywania.
c. Charakter prawny oświadczenia i inne  możliwości dokumentowania i potwierdzania sytuacji socjalnej.
d. Prawne możliwości żądania przez pracodawcę dokumentów o stanie zdrowia, leczeniu, PIT, kopii i odpisów aktu urodzenia, zgonu, wyroków sądów rodzinnych (rozwód, separacja), itp.
e. Osoby upoważnione do przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej.  
8. Rodzaje i formy (gotówkowe, karty przedpłacone, bony, talony, kupony, nieodpłatne świadczenia, pożyczki) świadczeń socjalnych – indywidualne i w ramach zbiorowego dostępu – stosowanie kryteriów socjalnych.
9. Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych:

a. Zwolnienia podatkowe (PIT) w 2022 r. i w 2023 r.?
b. Stosowanie przepisów składkowych – kontrole ZUS.
c. Zwolnienia w PIT (zapomogi, dopłaty do wypoczynku pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, członków rodzin po zmarłych pracownikach i emerytach).
d. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.
10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do pracodawców w szczególności tzw. sfery budżetowej – praktyków reprezentujących służby kadrowo-płacowe organizujące i rozliczające działalność socjalną, związków zawodowych i reprezentantów załogi, tzw. komisji socjalnych uczestniczących w stanowieniu i realizacji zakładowego prawa socjalnego (regulaminu ZFŚS) oraz do administratorów ZFŚS i pracodawców państwowych, rządowych, samorządowych odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów o ZFŚS i efektywne wykorzystywanie środków socjalnych. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

od 30 lat szkoleniowiec z zakresu ZFŚS. Współautorka ustawy o ZFŚS. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych z w/w tematu. Od wielu lat główny specjalista w Ministerstwie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 26 września 2022 r.