Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022 r.

Cena: 479 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 17 listopada 2021 r. cena szkolenia to 439,00 zł

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki!

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówimy zagadnienia związane z czasem pracy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy, planowania czasu pracy, również na gruncie samorządowej pragmatyki pracowniczej. Prowadzący przedstawi bieżącą interpretację przepisów o czasie pracy oraz zaprezentuje najczęściej popełniane błędy w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy stwierdzone w trakcie kontroli inspektora pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • nabycie umiejętności w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy, w tym w godzinach nadliczbowych,
  • poznanie bieżących interpretacji przepisów o czasie pracy,
  • uzyskanie wiedzy w zakresie dopuszczalności i sposobu wprowadzania instrumentów uelastycznia czasu pracy,
  • zapoznanie z zasadami rozliczania czasu pracy pracowników posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności,
  • możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów pojawiających się przy stosowaniu omawianych przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
2. Ewidencja czasu pracy:
• zmodyfikowana ewidencja czasu pracy – ujmowanie w niej godzin pracy, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, rodzaje zwolnień od pracy oraz ujmowanie ich wymiaru;
• postać elektroniczna ewidencji czasu pracy – wymogi, dopuszczalność prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – wyjaśnienia MRPiPS;
• dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy – m.in. prowadzenie i przechowywanie wniosków pracownika dotyczących wyjść prywatnych, dokumentacji związanej z pracą w godzinach nadliczbowych;
• kategorie pracowników, którym nie ewidencjonuje się godzin pracy.
3. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2022 r.
4. Dobowy i tygodniowy odpoczynek – jak prawidłowo liczyć dobę oraz tydzień na potrzeby odpoczynków.
5. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota).
6. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań.
7. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres przechowywania.
8. Właściwe zapisy w umowie o pracę „niepełnoetatowca” dotyczące liczby godzin, z przekroczeniem których pracownik nabywa prawo do dodatku z uwzględnieniem pracowników samorządowych.
9. Celowość różnicowania w zakładzie pracy systemów i rozkładów czasu pracy.
10. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy – wzory dokumentów.
11. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia – wzór, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy.
12. Nadgodziny – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym (wzór).
13. Praca w niedzielę i święto - dopuszczalność, zasady rekompensowania z uwzględnieniem różnej ilości godzin świadczenia pracy w te dni.
14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia.
15. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
16. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - rekompensowanie pracy ponadwymiarowej.
17. Zasady zaliczania do czasu pracy podróży służbowych.
18. Zaliczanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników do czasu pracy.
19. Ujmowanie w ewidencji czasu pracy okresu wykonywania przez pracownika badań lekarskich profilaktycznych.
20. Odpracowywanie wyjść prywatnych w praktyce – termin, niezbędna dokumentacja.
21. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego, osoby odpowiedzialne.
22. Omówienie najczęściej stwierdzanych błędów z zakresu omawianej tematyki.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, prelegent na konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 479 PLN netto/os

Przy zgłoszeniach do 17 listopada 2021 r. cena szkolenia to 439,00 zł
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszenia do 25 listopada 2021 r.