Inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie regionalne

Szkolenie regionalne realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W związku z trybem pracy zdalnej prosimy o kontakt mailowy z działem szkoleń:

sebastian.milner@frdl.kielce.pl
monika.dziedzic@frdl.kielce.pl
aneta.panek@frdl.kielce.pl

W sprawach nagłych: 730-696-423

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie wymagań prawnych dotyczących prawidłowego  przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, terminów przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych.
 • Szkolenie umożliwi także identyfikację podstawowych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji oraz poznanie metod ich zapobiegania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Organizacja inwentaryzacji, przebieg i jej udokumentowanie. Wewnętrzne regulacje w zakresie inwentaryzacji – istotne elementy instrukcji inwentaryzacyjnej.
 2. Jak ustalić harmonogram inwentaryzacji? Jak przestrzegać terminów – co do 15 stycznia, a co do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
 3. Jak poszczególne składniki aktywów i pasywów prawidłowo zinwentaryzować:
  • spis z natury – co podlega spisowi, w jakich terminach, od czego uzależniona jest częstotliwość spisu, jak dokumentować i rozliczać spis metodą tradycyjną a jak przy wykorzystaniu technik komputerowych,
  • potwierdzenie sald – do kogo należy wysłać potwierdzenie sald, na jaki dzień, co zrobić gdy salda potwierdzamy na inną datę niż 31.12 jak udokumentować zmniejszenia i zwiększenia, co gdy nie otrzymamy odesłanego potwierdzenia sald,
  • weryfikacja (porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami) – na jaką datę dokonywać weryfikacji, kiedy dokonywać weryfikacji, jak dokumentować weryfikację, z czym należy porównać dane wynikające z ksiąg rachunkowych, czy należy weryfikować stany kont pozabilansowych? 
 4. Potwierdzenia sald z kontrahentami w świetle stanowiska KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami.
 5. Co powinna obejmować dokumentacja inwentaryzacyjna? – zarządzenia, protokoły, oświadczenia, sprawozdania itd.
 6. Przykłady przeprowadzania i rozliczania gruntów, trudno dostępnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązań, funduszy.
 7. Jak należy ująć różnice inwentaryzacyjne – wg jakich wartości, na jakich kontach?
 8. Kto przeprowadza i rozlicza inwentaryzację w przypadku jednostek obsługujących (CUW/ZEAS)?
 9. Co reguluje stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie inwentaryzacji?
 10. Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji. Omówienie orzeczeń komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, skarbnicy, główni księgowi i służby finansowe jednostek sektora finansów publicznych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony trener przez służby księgowo - finansowe JS

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Termin szkolenia:

18 grudnia 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

Cena: 320 zł netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.kielce.pl, faksem 41 243 62 63 lub poprzez formularz zgłoszenia www.frdl.kielce.pl do 14 grudnia  2020 r.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!