ScrollToTop
  • Szkolenia zamknięte każdorazowo dostosowujemy do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Program szkolenia zostaje uzgodniony z zamawiającym, może zostać przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia we wskazanym przez Państwa ośrodku konferencyjnym. Do nas należy obsługa organizacyjna i merytoryczna szkolenia.
  • Szczegółu programu pobytowego zostają uzgodnione z zamawiającym.
  • Uczestnicy na szkoleniach otrzymują materiały szkoleniowe, materiały robocze oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.
  • Każde szkolenie kończy się badaniem satysfakcji ze szkolenia.
  • Ankiety wypełnione przez uczestników pozwalają nam doskonalić się i stale dostosowywać ofertę szkoleniowo – doradczą do potrzeb uczestników.

Poniżej przedstawiamy ogólną charakterystykę najpopularniejszych zagadnień tematycznych. W razie pytań prosimy o kontakt.

 

1) Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych - Celem szkolenia jest:

  • nauka prowadzenia treningu umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z §2 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
  • rozwijanie umiejętności pracowników w zakresie nowoczesnych programów terapeutycznych i form wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym
  • wprowadzanie nowych metod integracji i aktywizacji.

2) Kodeks Postępowania Administracyjnego. Przygotowywanie poprawnych decyzji administracyjnych to jedna z podstawowych kompetencji urzędnika samorządowego. Proponujemy organizację jedno-, dwudniowego praktycznego szkolenia lub przeprowadzenie dla pracowników urzędu czterodniowego kursu zakończonego egzaminem na terenie Państwa urzędu z zakresu postępowania admisnitracyjnego.


3) Zamówienia publiczne – to szkolenie, które pozwoli Państwu przygotować profesjonalne dokumenty przetargowe lub zapytania ofertowe. To szkolenie, które zostaje dostosowane do charakterystyki jednostki, dla jakiej ma być prowadzone. Szklenie może dotyczyć zagadnień ogólnych lub różnych wariantów: w zależności od poziomu znajomości zagadnienia oraz charakteru pracy odbiorców (np. zamówienia publiczne w kulturze, oświacie, pomocy społecznej – tzw. małe zamówienia).


4) Zasady stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego w szpitalu i w DPS w świetle aktualnych przepisów - Złamanie prawa w tej delikatnej materii może narazić na szkody zarówno ZOZ jak też osobę zlecającą. Hołdując zasadzie „ignorantia iuris nocet” każda osoba w jakikolwiek sposób zaangażowana w proces unieruchamiania, powinna być należycie przeszkolona w zakresie odnośnych przepisów prawa i aspektów medycznych


5) Instrukcja kancelaryjna w urzędzie gminy i starostwie powiatowym, z uwzględnieniem elektronicznego obiegu dokumentów. Szkolenie może zostać rozszerzone o redagowanie pism urzędowych.


6) Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego i inne praktyczne szkolenia dla pracowników wydziałów organizacyjnych i biur obsługi rad gmin i powiatów, województwa takie jak dostęp do informacji publicznej, statuty jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych.


7) Mobbing - rozpoznawanie, zapobieganie, reagowanie - szkolenie ma na celu wrożenie działań mających na celu zapobieganie mobbingowi poprzez monitoring, minimalizację skutków oraz dyskryminacji.


9) Zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenie przekrojowe

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zakresu prac komisji, zarówno związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, jak również opiniowania wniosków o zezwolenia i kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Wymóg odbycia szkolenia przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


10) Zarządzanie personelem, szkolenie dla kadry kierowniczej obejmujące m. in. umiejętności tworzenia i zarządzania zespołem, oceniania i motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów w zespole oraz elementy prawa pracy niezbędne w prawidłowym wykonywaniu roli kierowniczej itp.


11) Realizacja projektów finansowanych ze środków UE szkolenia dla zespołów i osób przygotowujących projekty połączone z konsultacjami specjalistów z zakresu EFRR, EFS, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko itp. Warsztaty z programem przygotowanym indywidualnie dla konkretnego samorządu pozwolą zdobyć wiedzę i wypracować praktyczne rozwiązania.


12) Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, m.in. zasady i tryb udzielania dotacji oraz ich rozliczanie; zlecanie i nadzór nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.


13) Finanse publiczne, ogólne i specjalistyczne szkolenia z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej, podatków i opłat lokalnych, inwentaryzacji, sprawozdawczości budżetowej, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej.


14) Gospodarka odpadami w gminie i powiecie to szkolenie, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie jak sprawnie wdrożyć system gospodarowania odpadami, jak powinny wyglądać programy gospodarki odpadami.


15) Profesjonalna obsługa klientów – to warsztaty praktycznych technik zachowania wobec trudnych typów klientów i umiejętności interpersonalnych. To warsztaty podczas których uczestnicy uczą się jak asertywnie postępować z osobami, które odwiedzają naszą organizację.


16) Szkolenie interpersonalne – to warsztaty podczas których uczestnicy będą mogli przećwiczyć swoje zachowania i umiejętności w zakresie kontaktów z innymi osobami. Szkolenie zostaje każdorazowo dostosowane do specyfiki grupy docelowej i jego szczegółowy program uwzględnia potrzeby grupy szkoleniowej (badanie potrzeb szkoleniowych).


17) Praktyczne szkolenie z systemu Elektornicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) - Szkolenie dotyczy uaktualnienia wiedzy bądź zdobycia nowej w zakresie nowo wdrożonego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w oparciu o zajęcia przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów komputerowych z przygotowanymi przez trenera skryptami ćwiczeniowymi. Skrypt omawia
oraz pomaga użytkownikowi wykonać zadania spotykane w ramach zakresu prac wykonywanych w systemie EZD.


18) Prawo oświatowe i ustawy związane – to szkolenia, które przybliżają problematykę spraw oświatowych z punktu widzenia dyrektora, organu prowadzącego i kuratorium.


19) Zarządzanie rozwojem gminy lub powiatu – moderowane warsztaty dot. aktualizacji strategii rozwoju, wdrożenia Powszechnego Modelu Samooceny (CAF), zarządzania w oparciu o budżet zadaniowy JST.


 

Szkolenia prowadzą profesjonaliści, osoby z dużym doświadczeniem szkoleniowym. Jednocześnie zorganizujemy szkolenie z trenerami poleconymi przez Państwa.

Interesuje Państwa inny temat szkolenia? Prosimy o kontakt z Ośrodkiem, aby poznać pełną ofertę.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami, które potwierdzają wysoki poziom świadczonych przez nasz Ośrodek usług.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt:

tel. (41) 344 41 60, 343 00 38, 344 77 62 w. 21,22

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63