ScrollToTop

Aktualna oferta szkoleniowa

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY

Data: 2017-11-24
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: kadra zarządzająca instytucji kultury; pracownicy działów organizacyjnych, kadrowych, płacowych i księgowych instytucji kultury (muzeów, teatrów, bibliotek, filharmonii, domów i ośrodków kultury, galerii), pracownicy urzędów nadzorujących instytucje kultury.

Czytaj więcej

ZASADY REALIZACJI WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Data: 2017-11-24
Koszt udziału już od: 399,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

Czytaj więcej

Likwidacja zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych –z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących. Postępowanie w sprawie umarzania i udzielania innych ulg.

Data: 2017-11-28
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów miast i gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych, którzy w zakresie swoich czynności realizują zadania z zakresu ustalania księgowania windykacji należności z tytułu najmu lokali komunalnych.

Czytaj więcej

KURS: Specjalista ds. Współpracy z NGO

Data: 2017-11-29
Koszt udziału już od: 539,00 zł netto

Kurs dwudniowy: 29-30 listopada 2017 r. Główni adresaci: Kurs skierowany jest do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dokonane w 2016 r. kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.  

Czytaj więcej

Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów.

Data: 2017-11-29
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe , Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich , Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Czytaj więcej

Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa w świetle nowych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)

Data: 2017-11-29
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za współpracę z jednostkami pomocniczymi (sołectwami) oraz pracownicy odpowiedzialni za planowanie i wykonywanie wydatków budżetu (skarbnicy, główni księgowi JST), jak również wójtowie gmin zainteresowani podstawowymi konstrukcjami i rozwiązaniami przyjętymi w systemie prawnym w zakresie funduszu sołeckiego i prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu przez sołectwa.

Czytaj więcej

„Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia z ustawy Prawo wodne, z uwzględnieniem rozwiązań „nowego Prawa wodnego”

Data: 2017-11-29
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy Starostw Powiatowych Wydziałów Ochrony Środowiska oraz Wydziałów Budownictwa, Urzędów Miasta, Urzędów Gmin, Biura Projektów

Czytaj więcej

NALICZANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNICZEGO W SAMORZĄDZIE

Data: 2017-11-30
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują tematyką wynagrodzeń pracowniczych w szerokim ujęciu, w szczególności do pracowników działów kadr i księgowości, kadry kierowniczej, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czytaj więcej

Jak przygotować się do korekty rocznej 2017 r. wskaźnikiem struktury sprzedaży (wss) oraz prewspółczynnikiem (pp) w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych

Data: 2017-12-01
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT w 2017 roku przed i po konsolidacji rozliczeń.

Czytaj więcej

Wydawanie zaświadczeń, obrót gruntami rolnymi

Data: 2017-12-01
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy gmin zajmujący się wydawaniem zaświadczeń,   pracownicy KOWR, osoby zajmujące się obrotem nieruchomościami rolnymi.

Czytaj więcej

Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników kontroli.

Data: 2017-12-04
Koszt udziału już od: 499,00 zł netto

Kurs w dniach 4-5 grudnia. Główni adresaci szkolenia:Przedstawiciele jednostek administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych i nowelizacją prawa.

Czytaj więcej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2017 r.

Data: 2017-12-05
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Sekretarze, gł. Księgowi, pracownicy działów kadr i płac, pracownicy jednostek obsługi oświaty.

Czytaj więcej

Petycje, skargi i wnioski w działalności organów samorządowych – zagadnienia praktyczne (rady i jej komisji, organu wykonawczego i jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu

Data: 2017-12-06
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Sekretarze gmin i powiatów, Przewodniczący rad, członkowie komisji rewizyjnych, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy zajmujący się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków w tym: pracownicy biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, inne osoby zainteresowane tematem

Czytaj więcej

Odwołania oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia w kodeksie postępowania administracyjnego po nowelizacji

Data: 2017-12-06
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy jednostek administracji publicznej.

Czytaj więcej

Prawne i organizacyjne uwarunkowania działalności pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych

Data: 2017-12-07
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, księgowi, kasjerzy obsługujący PKZP, osoby zainteresowane tematem.

Czytaj więcej

Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem operatów dla potrzeb opłat adiacenckich.

Data: 2017-12-11
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: pracownicy wydziałów nieruchomości, planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, budownictwa, a także pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi, pracownicy banków, agencji nieruchomości, przedsiębiorstw energetycznych, komornicy.

Czytaj więcej

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

Data: 2017-12-11
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego.

Czytaj więcej

Związki zawodowe w oświacie - uwarunkowania prawne, zadania, kompetencje, uprawnienia. Dyrektor przedszkola, szkoły, placówki, samorząd lokalny we współdziałaniu z przedstawicielami związków zawodowych pracowników oświaty.

Data: 2017-12-12
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Szkolenie adresujemy do pracowników urzędów gmin oraz starostw powiatowych zajmujących się wykonywaniem zadań związanych prowadzeniem oświaty, do radców prawnych zajmujących się obsługą prawną oświaty, kierowników centrów usług wspólnych oraz do dyrektorów przedszkoli i szkół, prowadzonych zarówno przez samorządy, jak i przez inne osoby prawne bądź fizyczne.

Czytaj więcej

NOWELIZACJA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI w 2017 r.

Data: 2017-12-12
Koszt udziału już od: 375,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do pracowników samorządu terytorialnego, oraz do osób zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości (zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami)

Czytaj więcej

Zasady archiwizacji dokumentacji osobowej byłych pracowników

Data: 2017-12-13
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci:Pracownicy działów kadrowych oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie i archiwizację dokumentacji w tym archiwistów zakładowych.

Czytaj więcej

Kurs: specjalista ds. kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Data: 2017-12-14
Koszt udziału już od: 559,00 zł netto

Kurs w dniach 14-15 grudnia. Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień stosują przepisy prawa pracy, w szczególności pracowników działów kadr i działów personalnych oraz pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czytaj więcej

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej. Nowe zasady kierowania do schronisk i noclegowni.

Data: 2017-12-15
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pra­cown­i­cy jednostek pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za rok 2017 wg obowiązujących przepisów

Data: 2017-12-18
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Skarbnicy, Księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

Czytaj więcej

Optymalizacja wydatków w oświacie. Planowanie budżetów na rok 2018 z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisach prawa

Data: 2017-12-18
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy gmin, powiatów (organów prowadzących), urzędów marszałkowskich, zespoły zarządzające lokalnymi szkołami i placówkami oświatowymi.

Czytaj więcej

Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie, wydawanie decyzji w sprawie uznania kompensacji, wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej, weryfikacja zgłoszeń zamiaru usunięcia

Data: 2018-01-18
Koszt udziału już od: 549,00 zł netto

Szkolenie dwudniowe: 18-19 stycznia 2018 roku. Główni adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

Czytaj więcej

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PRAKTYCE URZĘDNICZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Data: 2018-01-22
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci:Szkolenie w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone jest dla urzędników gminnych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Czytaj więcej

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63