ScrollToTop

Aktualna oferta szkoleniowa

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Data: 2018-12-19
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Naczelnicy, dyrektorzy , kierownicy, sekretarze oraz pracownicy organów administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie), administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, administracja zespolona i niezespolona) oraz ich jednostki organizacyjne, wszystkie osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej.

Czytaj więcej

Instytucje kultury - Akcja Bilans 2018

Data: 2018-12-20
Koszt udziału już od: 385,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Główni księgowi oraz Pracownicy Wydziałów Kultury Urzędów.

Czytaj więcej

Podatkowe zamknięcie roku 2018 PIT/CIT i VAT

Data: 2018-12-20
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie skierowane do: Skarbnicy, główni księgowi, kierownicy jednostek oraz pracownicy służb finansowo - księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Czytaj więcej

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (z uwzględnieniem rozporządzenia MRPiPS obowiązującego od 01.01.2019 r.)

Data: 2018-12-21
Koszt udziału już od: 385,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy działów kadr, sekretarze, pracownicy jednostek organizacyjnych.

Czytaj więcej

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w związku z RODO. Dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki do wykorzystania w 2019r.

Data: 2019-01-08
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy administracji publicznej, biur rady gminy – powiatu, ośrodki pomocy społecznej, placówki oświatowe, osoby wykonujące obowiązki Inspektora ochrony danych oraz kandydaci do pełnienia funkcji inspektora. Kierownicy jednostek a także osoby funkcyjne odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie

Data: 2019-01-09
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Pracownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast, urzędów gmin zajmujący się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Czytaj więcej

Organizacja pracy rady. Przebieg sesji, posiedzeń komisji i procedura uchwałodawcza.

Data: 2019-01-09
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady oraz procedurą uchwałodawczą oraz pracownicy urzędu współpracujący z radą.

Czytaj więcej

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej - nowe, obowiązkowe zadania gmin dotyczące zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikające ze zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 10.01.2018

Data: 2019-01-10
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Urzędnicy gminni oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Czytaj więcej

Dotacje oświatowe 2019 – praktyczne aspekty udzielania, rozliczania, kontroli oraz kwestia odpowiedzialności w zakresie ich wydatkowania. Zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Data: 2019-01-10
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia. Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast), starostw powiatowych; Pracownicy zespołów (biur) obsługi oświaty, Pracownicy Centrów Usług Wspólnych, zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy wewnętrzni; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu; Dyrektorzy placówek niepublicznych, organy prowadzące placówki niepubliczne; Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu.

Czytaj więcej

Nowe wskaźniki struktury sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) wyliczane za 2018r. w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych Korekta od pozostałych nabyć, korekta środków trwałych, korekta inwestycji własnych oraz przekazany

Data: 2019-01-11
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie skierowane do: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT przed i po konsolidacji rozliczeń.

Czytaj więcej

PIT za 2018 r. oraz nowelizacja PIT od 01.01.2019 r.

Data: 2019-01-11
Koszt udziału już od: 385,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Główni księgowi i księgowi; pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego; pracownicy działu kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników; dyrektorzy finansowi i ekonomiczni a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Czytaj więcej

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Data: 2019-01-14
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej

Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za 2018 r. wg obowiązujących przepisów

Data: 2019-01-14
Koszt udziału już od: 369,00 zł netto

Szkolenie skierowane do: skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych).

Czytaj więcej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Data: 2019-01-15
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: pracownicy urzędów gmin oraz jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, a także wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem.

Czytaj więcej

Gospodarowanie odpadami komunalnymi: zasady, sprawozdawczość, wpis do BDO i jego aktualizacja, sankcje. Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018r. Nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 ro

Data: 2019-01-15
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni odbiorcy szkolenia:Gminy oraz podmioty zajmujące się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Czytaj więcej

Wybrane zagadnienia z zakresu funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem projektu tzw. pakietu alimentacyjnego. Ochrona danych osobowych w funduszu.

Data: 2019-01-17
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy ośrodków pomocy społecznej

Czytaj więcej

Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i statystyczna w samodzielnym publicznym zakładzie opieki

Data: 2019-01-17
Koszt udziału już od: 385,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:główni księgowi, księgowi i inni pracownicy działów finansowo-księgowych, odpowiedzialnych za sprawozdawczość, pracownicy wydziałów zdrowia i nadzoru nad podmiotami leczniczymi, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Czytaj więcej

Rozpatrywanie skarg i wniosków, petycje w praktyce urzędów. Rola rady gminy i jej kompetencje a komisja skarg i wniosków.

Data: 2019-01-17
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy zajmujący się przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków, pracownicy wydziałów spraw obywatelskich, organizacyjnych i prawnych, pracownicy biur rady, radni, kadra zarządzająca jst- sekretarze, kierownicy jednostek organizacyjnych

Czytaj więcej

Rewolucyjne zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.

Data: 2019-01-18
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Osoby, które na co dzień prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, pracownicy działów kadr, personalnych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

Czytaj więcej

Nowe zasady funkcjonowania i uprawnienia związków zawodowych z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji przez pracodawcę ze związkami zawodowymi.

Data: 2019-01-18
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: pracodawcy , pracownicy działów kadr i płac, sekretarze , przedstawiciele służb publicznych, urzędów, placówek oświatowych, instytucji kultury, służby zdrowia oraz sektora przedsiębiorstw

Czytaj więcej

Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy. Wzory pism i decyzji.

Data: 2019-01-21
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów gmin, miast, zakładów komunalnych, straż miejska, pracownicy powiatowych inspekcji weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.

Czytaj więcej

Instytucje kultury - akcja bilans 2018

Data: 2019-01-22
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Główni księgowi oraz Pracownicy Wydziałów Kultury Urzędów.

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne na początku 2019 r. – obowiązki zamawiającego w zakresie sprawozdawczości, zasady efektywnego planowania zamówień, przegląd zmian Prawa Zamówień Publicznych (planowanych oraz wprowadzonych w 2018 r.)

Data: 2019-01-22
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy odpowiedzialni za proces planowania zamówień publicznych oraz agregowania zamówień i zarządzania pod kątem sprawozdawczości, pracownicy zaangażowani w udzielanie zamówień, kierownicy koordynujący procesy udzielania zamówień.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Data: 2019-01-23
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej

Stosowanie ustaw o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz nowe obowiązki i zmiany przepisów z zakresu spraw obywatelskich w związku z wejściem RODO, e-dowód.

Data: 2019-01-23
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Czytaj więcej

Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data: 2019-01-23
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Czytaj więcej

Zasiłek stały i okresowy po nowelizacji, ustalanie odpłatności za świadczenia, Nowy program „posiłek w szkole i w domu”

Data: 2019-01-23
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, w szczególności pracownicy socjalni.

Czytaj więcej

Windykacja należności cywilnoprawnych gmin i jej jednostek organizacyjnych po nowelizacji Kodeksu cywilnego. Przedawnienie i dochodzenie należności od dłużników - będących konsumentami.

Data: 2019-01-24
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:pracowników wydziałów finansowo-księgowych, podatkowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Czytaj więcej

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Data: 2019-01-25
Koszt udziału już od: 385,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy gmin zajmujący się wydawaniem decyzji zatwierdzających rozgraniczenia i podziały nieruchomości.

Czytaj więcej

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z uwzględnieniem zmian w prawie o ochronie danych osobowych - szkolenie w formie warsztatów.

Data: 2019-01-28
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Osoby zatrudnione w samorządowych i państwowych podmiotach (kierownicy, szefowie jednostek), fundacjach i stowarzyszeniach, a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie archiwów zakładowych lub składnic akt.

Czytaj więcej

Praktyczne wykorzystanie systemu CI, czyli jak czytać księgę wieczystą?

Data: 2019-01-28
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy gmin i powiatów – wydziałów: gospodarki nieruchomościami, geolodzy, pracownicy wydziałów planowania przestrzennego i wszystkie osoby zainteresowane tematyką ksiąg wieczystych.

Czytaj więcej

Karta Nauczyciela po nowelizacji i jej wpływ na planowanie arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli 2019/2020

Data: 2019-01-29
Koszt udziału już od: 365,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Szkoły, przedszkola, pracownicy samorządowych organów prowadzących.

Czytaj więcej

Wymiar podatków lokalnych w 2019 r.

Data: 2019-01-30
Koszt udziału już od: 369,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Skarbnicy, główni księgowi, wydziały podatków i opłat lokalnych, osoby zajmujące się przygotowanie uchwał podatkowych, osoby zajmujące się wymiarem podatków i opłat lokalnych, radni, radcy prawni, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Data: 2019-01-30
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia. Pracownicy wydziałów jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się problematyką lokalową, radni, pracownicy TBSów, osoby zarządzające komunalnymi zasobami gminnymi.

Czytaj więcej

Wydawanie decyzji uznaniowych w postępowaniu z zakresu pomocy społecznej.

Data: 2019-01-31
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:pracownicy zajmujący się przyznawaniem świadczeń w urzędach i jednostkach podległych.

Czytaj więcej

Zmiany w K.p.a. a najnowsze zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko

Data: 2019-01-31
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Organy administracji rządowej (rdoś) i samorządowej (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, pracownicy Wydziałów Inwestycji, Wydziałów Architektury/Budownictwa, Wydziałów Środowiska), zarządcy dróg, inwestorzy - wszystkie branże.

Czytaj więcej

Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data: 2019-02-01
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej

Ocena okresowa pracowników samorządowych. Tworzenie systemów ocen okresowych pracowników.

Data: 2019-02-01
Koszt udziału już od: 365,00 zł netto

Odbiorcy szkolenia:Kadra zarządzająca urzędów i instytucji, pracownicy działów kadrowych, pracownicy działów organizacyjnych, pracownicy działów administracyjnych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

Czytaj więcej

Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości itp. oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Praktyczne ujęcie, wzory dokumentów

Data: 2019-02-05
Koszt udziału już od: 365,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Kierownicy urzędów, skarbnicy, sekretarze, kierownicy jednostek i kierownicy CUW, główni księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo - księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się przygotowywaniem dokumentów związanych z powierzeniem i odpowiedzialnością oraz pracownicy zajmujący się kontrolą w jednostkach, audytorzy, radcy prawni.

Czytaj więcej

Ważne zadania do wykonania w 2019 r. w zakresie ochrony informacji niejawnych, dokumentacja niejawna – zasady prowadzenia, kontrole.

Data: 2019-02-05
Koszt udziału już od: 365,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Administracja samorządowa , sekretarz urzędu, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, pracownik kancelarii niejawnej, osoby odpowiedzialne w jednostce za procedury związane z ochroną tajemnic ustawowo chronionych.

Czytaj więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 w JST

Data: 2019-02-05
Koszt udziału już od: 365,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Kierownicy oraz główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych a także pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za czynności administracyjno - księgowe w zakresie gospodarowania ZFŚS.

Czytaj więcej

Zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie przekrojowe

Data: 2019-02-06
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Członkowie GKRPA oraz pracownicy urzędów współpracujących z komisjami.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

Data: 2019-02-06
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Zajęcia skierowane są do osób zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej

Aspekty finansowo-księgowe projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym rozliczanie kosztów osobowych – szkolenie specjalistyczne

Data: 2019-02-07
Koszt udziału już od: 640,00 zł netto

Szkolenie dwudniowe (7-8 luty). Główni odbiorcy szkolenia: Realizatorzy projektów finansowanych z EFS, w tym między innymi: PUP, WUP, Urząd Marszałkowski, gminy, starostwa i ich jednostki organizacyjne (szkoły, OPS, PCPR, przedszkola, żłobki), organizacje pozarządowe, WTZ, CIS, uczelnie wyższe, szpitale, firmy prywatne. Potencjalni beneficjenci.

Czytaj więcej

Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz nowa ewidencja czasu pracy w 2019 r. – warsztaty praktyczne

Data: 2019-02-08
Koszt udziału już od: 365,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Osoby, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników zarówno „kodeksowych” jak i samorządowych, w szczególności kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, personalnych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

Czytaj więcej

Zadania i kompetencje Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Data: 2019-02-12
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Członkowie rad społecznych sp zoz, członkowie zarządów jst odpowiedzialni za sprawy zdrowia, dyrektorzy/kierownicy i pracownicy wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych nadzorujących podmioty lecznicze w jst i innych podmiotach tworzących, przedstawiciele podmiotów leczniczych działających w formie spzoz; osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Czytaj więcej

Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych i samorządowych

Data: 2019-02-15
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Osoby zatrudnione w komórkach finansowo-księgowych państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także osoby odpowiedzialne za dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt, takich jak urzędy miast i gmin, starostwa, urzędy administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne, itp.

Czytaj więcej

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności wraz z omówienie nowelizacji ustawy

Data: 2019-02-15
Koszt udziału już od: 365,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy jednostek samorządów terytorialnych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA oraz urzędów wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami samorządowymi i Skarbu Państwa, a w szczególności osoby prowadzące sprawy przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Czytaj więcej

Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia

Data: 2019-03-14
Koszt udziału już od: 960,00 zł netto

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia realizowany będzie w dniach: 14,15,21,22 marca. Liczebność grupy kursowej ograniczona jest do 12. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj więcej

Kurs kancelaryjno - archiwalny II stopnia

Data: 2019-06-06
Koszt udziału już od: 1200,00 zł netto

Kurs w dniach 6,7,12,13,14 czerwca, przeznaczony jest dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie. Kurs jest kierowany przede wszystkim do archiwistów zakładowych lub osób nadzorujących pracę archiwistów prowadzących archiwa zakładowe lub składnice akt w samorządowych lub państwowych jednostkach organizacyjnych. Kurs ma formę warsztatów. Uczestnicy posiadaną już wiedzę kancelaryjno-archiwalną, uzupełnianą w trakcie „kursu II stopnia”, sprawdzają w praktyce, pracując na rzeczywistej dokumentacji podmiotu wybranej jednostki organizacyjnej (wykonując archiwizację dokumentacji aktowej). W trakcie jednego dnia kursu możliwa jest praca z własną dokumentacją z jednostki.

Czytaj więcej

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63