ScrollToTop

Aktualna oferta szkoleniowa

Naliczanie i egzekucja renty planistycznej oraz opłat adiacenckich po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2017 r. i w świetle aktualnego orzecznictwa

Data: 2018-09-24
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat adiacenckich i rent planistycznych.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja majątku w podmiocie leczniczym

Data: 2018-09-25
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych, członkowie zespołów spisowych i zakładowych komisji inwentaryzacyjnych i inni odpowiedzialni za majątek i jego inwentaryzację w podmiotach leczniczych, pracownicy wydziałów nadzoru i kontroli nad podmiotami leczniczymi w podmiotach tworzących oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Czytaj więcej

Wdrażanie nowego Prawa wodnego – jak radzić sobie z problemami, spodziewane zmiany ustawy

Data: 2018-09-25
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska i inwestycji.

Czytaj więcej

Zarządzanie dokumentacją szkolną i przedszkolną po zmianach prawa

Data: 2018-09-25
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, przedszkoli, szkół prowadzonych przez samorząd oraz inne osoby prawne bądź fizyczne, pracownicy organów prowadzących - urzędów gmin, starostw powiatowych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

Czytaj więcej

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przebieg postępowania administracyjnego

Data: 2018-09-26
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie skierowane jest do urzędników (w szczególności gmin i starostw powiatowych) zaangażowanych w wydawanie decyzji środowiskowych. Wskazany jest udział pracowników urzędów, jednostek organizacyjnych urzędów, instytucji i spółek publicznych zaangażowanych w budowę, rozbudowę i przebudowę budynków i infrastruktury, które to czynności mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Pożądany jest udział przedsiębiorców realizujących inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonujących dokumentację wymaganą dla przedsięwzięć (karta informacyjna przedsięwzięcia i raport oddziaływania na środowisko).

Czytaj więcej

Kurs: Zrozumieć Podatek VAT - 6 dniowy kurs dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian

Data: 2018-09-27
Koszt udziału już od: 1500,00 zł netto

6 dniowy Kurs związany z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT odbędzie się w następujących dniach: 27-28 września, 18-19 października, 12-13 listopada.

Czytaj więcej

Czas pracy – warsztaty dla praktyków

Data: 2018-09-27
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy pracowników zarówno „kodeksowych” jak i samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czytaj więcej

Uchwała budżetowa na 2018 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na 2019 rok i kolejne lata

Data: 2018-09-28
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Skarbnicy i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej

Dochodzenie opłat należnych placówkom przedszkolnym – egzekucja administracyjna

Data: 2018-09-28
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: pracownicy urzędów gmin, miast oraz samorządowych jednostek organizacyjnych; pracownicy przedszkoli, zespołów oświatowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Czytaj więcej

Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie

Data: 2018-10-01
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej

Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji za 2018/2019 (w jednostkach z głównym księgowych i przy obsłudze prowadzonej przez CUW) oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych RIO

Data: 2018-10-02
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi jednostek, pracownicy księgowości oraz osoby wykonujące obowiązki w ramach kontroli zarządczej.

Czytaj więcej

Gospodarowanie odpadami– zasady, sprawozdawczość, sankcje i kary ze szczególnym uwzględnieniem zamiany ustawy o odpadach oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska.

Data: 2018-10-03
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni odbiorcy szkolenia:Gminy oraz podmioty zajmujące się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Czytaj więcej

Planowanie budżetu szkoły/przedszkola/placówki na 2019 rok, z uwzględnieniem ważnych zmian w prawie mających wpływ na realizację zadań bieżących

Data: 2018-10-04
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Dyrektorzy i służby finansowe szkół, przedszkoli, placówek, jednostki samorządów terytorialnych, CUW-y, ZEAS-y.

Czytaj więcej

Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych

Data: 2018-10-04
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Urzędnicy (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące oceny co do potrzeby kompensacji drzew i krzewów oraz zasad jej nakładania.

Czytaj więcej

Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian

Data: 2018-10-05
Koszt udziału już od: 385,00 zł netto

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z rozliczaniem świadczeń chorobowych i rodzicielskich pracowników. Adresatami szkolenia są zarówno osoby pracujące w jednostkach budżetowych jak i w prywatnych przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej

Zasady przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – podstawy prawne – zakres i obowiązki gmin

Data: 2018-10-05
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy spółek gminnych odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację sieci, pracownicy organów JST zajmujący się tematyką przyłączania do sieci wodno -kanalizacyjnej nieruchomości, planowaniem przestrzennym, radni gmin, sekretarze, członkowie rad nadzorczych spółek zajmujących się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i inne osoby związane z gospodarką nieruchomościami.

Czytaj więcej

Przygotowanie projektów EFS do kontroli z uwzględnieniem nowych załączników do Wytycznych kwalifikowania oraz Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego.

Data: 2018-10-08
Koszt udziału już od: 359,00 zł netto

Główni odbiorcy szkolenia: Realizatorzy projektów finansowanych z EFS, w tym między innymi: PUP, WUP, Urząd Marszałkowski, gminy, starostwa i ich jednostki organizacyjne (szkoły, OPS, PCPR, przedszkola, żłobki), organizacje pozarządowe, WTZ, CIS, uczelnie wyższe, szpitale, firmy prywatne.

Czytaj więcej

Rejestr instytucji kultury. Jak prawidłowo prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową.

Data: 2018-10-08
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za dokonywanie wpisów do rejestru instytucji kultury.

Czytaj więcej

Najnowsze zmiany kodeksu cywilnego - skrócenie terminu przedawnienia roszczeń - ich wpływ na likwidację zaległości w dochodach skarbu państwa realizowanych przez powiaty i gminy...

Data: 2018-10-09
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Skarbnicy, pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych z działów księgowości i windykacji, zarządy budynków komunalnych oraz wszyscy zainteresowani.

Czytaj więcej

Przygotowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz RPO WŚ i RPO WP - dwudniowe warsztaty.

Data: 2018-10-09
Koszt udziału już od: 599,00 zł netto

Dwudniowe warsztaty w dniach 9-10 października przeznaczone dla przedstawicieli Uczelnii, samorządów i ich jednostek organizacyjnych, w tym PUP, OPS, PCPR, szkół, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Data: 2018-10-09
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: pracownicy urzędów gmin oraz jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników, a także wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem.

Czytaj więcej

Nowości w podatku VAT wprowadzone w 2018 r. Oraz planowane w 2019 r. - czyli kolejna rewolucja w samorządach?

Data: 2018-10-10
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie skierowane do: Skarbników, Głównych Księgowych, osób z pionu finansowo – księgowego odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT.

Czytaj więcej

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych - po zmianach w latach 2016-2018 – zasady finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów, RIO. - Limitowana edycja szkoleń

Data: 2018-10-11
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: - pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne - komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP - pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych - członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych - strażacy Państwowej Straży Pożarnej - prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej - wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej

Czytaj więcej

Naruszenie stosunków wodnych i kwestia utrzymywania urządzeń wodnych w myśl „Nowego Prawa Wodnego”

Data: 2018-10-12
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy wydziałów i referatów ochrony środowiska JST oraz biura projektów.

Czytaj więcej

Odbiór odpadów komunalnych – jak skutecznie i efektywnie przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Tajniki zamówień w formule in-house przy wykorzystaniu trybu z wolnej ręki.

Data: 2018-10-12
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Przedstawiciele jednostek samorządu gminnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usługi odbioru odpadów, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Zasady udostępniania dokumentacji zakończonej w archiwach zakładowych i składnicach akt z uwzględnieniem nowelizowanego prawa o ochronie danych osobowych

Data: 2018-10-15
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za postępowanie z dokumentacją w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także archiwistów zakładowych.

Czytaj więcej

Ocena operatu szacunkowego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dokumentacja procesu wyceny.

Data: 2018-10-15
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy wydziałów gospodarki nieruchomościami, osoby zajmujące sporządzaniem i oceną operatów szacunkowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Czytaj więcej

Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej

Data: 2018-10-16
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy sekretariatów (urzędy miasta, gminy, PCPR, OPS, świetlice, Caritas, biblioteki, szkoły, przedszkola, kuratorzy sądowi).

Czytaj więcej

Postępowanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości w ujęciu praktycznym

Data: 2018-10-16
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Skarbnicy gmin/miast, kierownicy/naczelnicy wydziałów podatków oraz pracownicy urzędów gmin/miast odpowiedzialni za wymiar podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej

Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Data: 2018-10-17
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie skierowane do: osób, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 r,nr 189,poz 1598). chcą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze, to jest: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi i posiadają co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach określonych w § 3 ust. wyżej cytowanego rozporządzenia.

Czytaj więcej

Wybrane aspekty działalności nadzorczej podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej SPZOZ-u

Data: 2018-10-17
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Członkowie zarządów JST odpowiedzialni za sprawy zdrowia, członkowie rad społecznych SPZOZ, skarbnicy JST, dyrektorzy/kierownicy i pracownicy wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych nadzorujących podmioty lecznicze w JST, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, pracownicy odpowiedzialni za obsługę dotacji w SPZOZ-ach, pracownicy działów księgowości SPZOZ odpowiedzialni za sporządzanie raportów czy programów naprawczych.

Czytaj więcej

Zmiany w zasadach planowania na rok 2019 i finansowego funkcjonowania JST po wydaniu nowych przepisów prawa w tym zakresie m.in. Ustawy o finansach publicznych

Data: 2018-10-17
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Skarbnicy, księgowi w JST i ich jednostkach organizacyjnych.

Czytaj więcej

Koniec kadencji rad gmin i powiatów. Sesja inauguracyjna i rozpoczęcie nowej kadencji 2018-2023 RODO w pracach rady gminy (powiatu) Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biur rady.

Data: 2018-10-17
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, radni, sekretarze gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady i oświadczeniami majątkowymi oraz pracownicy urzędu współpracujący z radą.

Czytaj więcej

Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia

Data: 2018-10-18
Koszt udziału już od: 950,00 zł netto

Główni adresaci:Kurs skierowany jest do osób zatrudnionych zwłaszcza w JST i państwowych podmiotach (referentów, inspektorów), ale także prowadzących pracowników biura i sekretariaty w podmiotach niepublicznych, personelu odpowiedzialnego za prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne) lub odpowiedzialnych za archiwizację dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Czytaj więcej

Uchwały podatkowe na 2019 r. (zasady przygotowywania projektów uchwał podatkowych na 2019 r.; RODO a podatki lokalne; wyroki NSA i WSA, wyjaśnienia ministerstwa finansów w sprawach uchwał podatkowych)

Data: 2018-10-18
Koszt udziału już od: 389,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Skarbnicy, główni księgowi, wydziały podatków i opłat lokalnych, osoby zajmujące się przygotowanie uchwał podatkowych, osoby zajmujące się wymiarem podatków i opłat lokalnych, radni, radcy prawni, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych -zgodność podmiotu z RODO na gruncie przepisów prawa

Data: 2018-10-19
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Kierownicy i pracownicy jednostek wykonujących zadania sektora publicznego, w tym administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Czytaj więcej

Budżet państwa, JST, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe - plan kont, zasady rachunkowości, przychody, dochody, wydatki i majątek w 2018 r - po zmianach

Data: 2018-10-23
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Skarbnicy, głowni księgowi oraz pracownicy służb finansowo - księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Czytaj więcej

Kurs: Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Zasady współpracy samorządu z NGO krok po kroku wraz z omówieniem zmian

Data: 2018-10-23
Koszt udziału już od: 539,00 zł netto

Dwudnowy kurs (23-24 października) skierowany jest do osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności do pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na liczne zmiany prawne w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym kurs stanowi zarówno propozycję dla pracowników, rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących, jako poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy.          

Czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Nowelizacja przepisów ustawy, aktów wykonawczych. Praktyczne sposoby poprawy efektywności egzekucji.

Data: 2018-10-23
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - nowe zasady od 1 stycznia 2019r.

Data: 2018-10-24
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy jednostek samorządów terytorialnych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA oraz urzędów wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami samorządowymi i Skarbu Państwa, a w szczególności osoby prowadzące sprawy przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Czytaj więcej

Obowiązki formalno-prawne spzoz i ich podmiotów tworzących w zakresie regulacji wewnętrznych zasad gospodarki finansowej

Data: 2018-10-25
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:pracownicy wydziałów zdrowia, nadzoru i kontroli jednostek nadzorujących podmioty lecznicze, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy działów organizacyjno-prawnych, finansowych i księgowych podmiotów leczniczych, główni księgowi i dyrektorzy finansowi podmiotów leczniczych, członkowie rad społecznych spzoz oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Czytaj więcej

Domy pomocy społecznej – kierowanie, odpłatność, zagadnienia praktyczne

Data: 2018-10-26
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa w 2019 r. - obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów

Data: 2018-10-29
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z wydziałów spraw obywatelskich, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują rejestrację i kwalifikację wojskową.

Czytaj więcej

Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.

Data: 2018-10-29
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Osoby, które na co dzień prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, pracownicy działów kadr, personalnych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

Czytaj więcej

Środki trwałe i amortyzacja

Data: 2018-10-30
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Skarbnicy, księgowi, pracownicy działów finansowo - księgowych, wszystkie osoby zajmujące się ewidencją środków trwałych i amortyzacją.

Czytaj więcej

Wynajmujący a użytkownicy mieszkań komunalnych, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów

Data: 2018-10-30
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: zarządcy, administratorzy oraz pracownicy urzędów gmin zarządzający komunalnymi budynkami mieszkalnymi.

Czytaj więcej

Jak skutecznie pozyskiwać środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2019 rok.

Data: 2018-10-31
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Podmioty chcące pozyskać dofinansowanie przeznaczone na działalność kulturalną ze środków Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: samorządowe instytucje kultury, działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Data: 2018-11-05
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły, przedszkola, OPS, PCPR, urzędy gmin, starostwa powiatowe), pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorzy wewnętrzni oraz pracownicy kontroli wewnętrznej.

Czytaj więcej

Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku. Analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy.

Data: 2018-11-07
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów gmin, miast, zakładów komunalnych, straż miejska, pracownicy powiatowych inspekcji weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.

Czytaj więcej

Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości

Data: 2018-11-15
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Kierownicy urzędów, skarbnicy, sekretarze, kierownicy jednostek i kierownicy CUW, główni księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo - księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się przygotowywaniem dokumentów związanych z powierzeniem i odpowiedzialnością oraz pracownicy zajmujący się kontrolą w jednostkach, audytorzy, radcy prawni.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w jednostkach sektora finansów publicznych za 2018 r.- po zmianach przepisów

Data: 2018-11-21
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników jst, pionów finansowo-księgowych instytucji sektora finansów publicznych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowanie mieniem jednostki.

Czytaj więcej

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63