ScrollToTop

Aktualna oferta szkoleniowa

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY

Data: 2018-03-23
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: kadra zarządzająca instytucji kultury; pracownicy działów organizacyjnych, kadrowych, płacowych i księgowych instytucji kultury (muzeów, teatrów, bibliotek, filharmonii, domów i ośrodków kultury, galerii), pracownicy urzędów nadzorujących instytucje kultury, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

Czytaj więcej

„Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przebieg postępowania administracyjnego.”

Data: 2018-03-26
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Szkolenie skierowane jest do urzędników (w szczególności gmin i starostw powiatowych) zaangażowanych w wydawanie decyzji środowiskowych. Wskazany jest udział pracowników urzędów, jednostek organizacyjnych urzędów, instytucji i spółek publicznych zaangażowanych w budowę, rozbudowę i przebudowę budynków i infrastruktury, które to czynności mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Pożądany jest udział przedsiębiorców realizujących inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonujących dokumentację wymaganą dla przedsięwzięć (karta informacyjna przedsięwzięcia i raport oddziaływania na środowisko).

Czytaj więcej

Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych i samorządowych

Data: 2018-03-27
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci:Szkolenie skierowane jest bezpośrednio do osób zatrudnionych w komórkach finansowo-księgowych państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także osób odpowiedzialnych za dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt, takich jak urzędy miast i gmin, starostwa, urzędy administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne, itp.

Czytaj więcej

Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) – nowości w 2018 roku

Data: 2018-03-27
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie adresowane jest do pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów ZEAS-ów, Centrów Usług Wspólnych oraz pracowników odpowiedzialnych za przygotowywanie danych w SIO, jak również dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych pracowników w świetle RODO – 2018 r.

Data: 2018-03-27
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracodawcy, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy działów kadr i HR zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych.

Czytaj więcej

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej

Data: 2018-03-27
Koszt udziału już od: 385,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia-pracownicy działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych

Czytaj więcej

Licencje, zezwolenia, zaświadczenia i autobusy zeroemisyjne -zmiana obowiązków dla gmin i powiatów

Data: 2018-03-28
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy starostw, urzędów miasta i gminy, a także urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za udzielanie zezwoleń na zawód przewoźnika drogowego, licencji na przewóz osób (w tym taksówkami), pośrednictwo w przewozie, zezwoleń regularnych, zaświadczeń i kontrolę przewoźnika oraz organizację publicznych przewozów osób.

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne i wychowawcze w okresie zasiłkowym 2017/2018 – aktualne problemy i wątpliwości praktyczne

Data: 2018-03-28
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Czytaj więcej

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W SAMORZĄDZIE W 2018 r. Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Data: 2018-03-29
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci:Osoby, które na co dzień prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, pracownicy działów kadr i personalnych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

Czytaj więcej

Jak skutecznie chronić informację w urzędzie w kontekście wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji w urzędach

Data: 2018-03-29
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: kierownicy komórek organizacyjnych urzędów, pracownicy urzędów, osoby pełniące obowiązki ABI a także osoby odpowiedzialne za procedury związane z udostępnianiem informacji publicznej.

Czytaj więcej

ZASADY KSIĘGOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PODATKU VAT Z UWZGLĘDNIENIEM SCENTRALIZOWANEGO MODELU ROZLICZEŃ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH

Data: 2018-04-04
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką.

Czytaj więcej

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie

Data: 2018-04-05
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zawodowo zajmujących się pomaganiem niepełnosprawnym.

Czytaj więcej

RODO w ośrodkach pomocy społecznej – co zmieni się 25.05.2018 r.? Szkolenie teoretyczne połączone z warsztatem z zakresu dostosowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych po wejściu w życie RODO.

Data: 2018-04-06
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Kierownicy oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej

Czytaj więcej

Wdrożenie RODO w małej firmie – jak samodzielnie przygotować swoją firmę do realizacji nowych przepisów w zakresie przetwarzania danych osobowych

Data: 2018-04-09
Koszt udziału już od: 799,50 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Szkolenie jest skierowane do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, właścicieli małych firm jak również do osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych w firmie (w szczególności ABI i ASI).

Czytaj więcej

Zadania gmin w ramach CEIDG po zmianach w 2018 r.

Data: 2018-04-10
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pra­cown­i­cy gmin zaj­mu­ją­cy się ewidencją dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej.

Czytaj więcej

Poprawność językowa i komunikatywność tekstów urzędowych – warsztaty edytorskie (cz. II)

Data: 2018-04-11
Koszt udziału już od: 330,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:pracownicy urzędów, osoby weryfikujące pisma, osoby odpowiedzialne za korespondencję urzędową.

Czytaj więcej

Środki trwałe i amortyzacja

Data: 2018-04-11
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy działów finansowo-księgowych · osoby, które odpowiadają za administrację i zarządzanie środkami trwałymi.

Czytaj więcej

Obowiązki i zadania gminy w zakresie wspierania rodziny na tle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Data: 2018-04-12
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy socjalni, asystenci rodziny.

Czytaj więcej

Skuteczne funkcjonowanie kontroli zarządczej w placówce oświatowej

Data: 2018-04-13
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia- Dyrektorzy, kierownicy jednostek oraz pracownicy odpowiedzialni za koordynację i zarządzanie systemem kontroli zarządczej, jak również pracownicy uczestniczący w procesach kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Czytaj więcej

Seminarium doskonalące dla koordynatorów czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwistów zakładowych

Data: 2018-04-16
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci:Seminarium skierowane jest przede wszystkim do koordynatorów czynności kancelaryjnych (liderów SOD) i archiwistów zakładowych posiadających kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia, zatrudnionych w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe, takich jak urzędy miast i gmin, starostwa, urzędy administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości, itp.

Czytaj więcej

Ruch kadrowy w jednostkach oświatowych i jego finansowe konsekwencje z uwzględnieniem ostatnich zmian prawa. Konkursy na stanowiska kierownicze w szkole.

Data: 2018-04-16
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy samorządowi zatrudnieni w wydziałach edukacji i oświatowych, przed­staw­iciele organów prowadzą­cych odpowiedzial­ni za sprawy kadrowe dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej

Kontrola i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

Data: 2018-04-16
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia; asystenci audytu i pracownicy ds. audytu wewnętrznego zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych JSFP w szczególności w ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, jednostkach ochrony zdrowia, szkolnictwie, wymiarze sprawiedliwości wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego i zmian przepisów w tym obszarze.

Czytaj więcej

Obowiązkowe zmiany statutów, regulaminów organizacyjnych i uchwały proceduralne w jednostkach samorządowych związane z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania

Data: 2018-04-18
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Przewodniczący rad, radni, członkowie komisji statutowych, sekretarze urzędów, pracownicy zajmujący się obsługą rad, prawnicy i inne osoby przygotowujące zmiany w statutach i projekty uchwał.

Czytaj więcej

KONTROLA I ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

Data: 2018-04-19
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy samorządowi odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej

„KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE INWESTYCJI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH (JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH)”

Data: 2018-04-19
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia-pracownicy działów księgowości oraz pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i jego jednostkach podległych

Czytaj więcej

Odbiór odpadów komunalnych – jak skutecznie i efektywnie przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Tajniki zamówień w formule in-house przy wykorzystaniu trybu z wolnej ręki

Data: 2018-04-20
Koszt udziału już od: 385,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Przedstawiciele jednostek samorządu gminnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usługi odbioru odpadów, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

Czytaj więcej

„Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych.”

Data: 2018-04-20
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące oceny co do potrzeby kompensacji drzew i krzewów oraz zasad jej nakładania.

Czytaj więcej

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Data: 2018-04-23
Koszt udziału już od: 599,00 zł netto

Szkolenie dwudniowe: 23-24 kwietnia 2018 roku.        Główni adresaci: Osoby pracujące w: sekretariatach jednostek samorządu terytorialnego, związków jst, biurach zarządu, biurach rad gmin i powiatów, sekretariatach samorządowych jednostek organizacyjnych (oświatowych, komunalnych, kultury, urzędy pracy).

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, rekrutacja w jednostkach samorządowych. Nawiązywanie i zmiana umowy o pracę. Wybrane zagadnienia prawa pracy.

Data: 2018-04-23
Koszt udziału już od: 385,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych.

Czytaj więcej

ZADANIA GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH – SZKOLENIE PRZEKROJOWE NOWE OBOWIĄZKI GMIN DOTYCZACE WPROWADZENIA NOWYCH ZASAD SPRZEDAZY ALKOHOLU

Data: 2018-04-24
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci :Szkolenie adresowane jest dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. oraz urzędników gminnych, współpracujących z komisjami.

Czytaj więcej

KURS: RACJONALNE GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ZASOBÓW PUBLICZNYCH

Data: 2018-04-25
Koszt udziału już od: 620,00 zł netto

Dwudniowy kurs w terminie 25-26 kwietnia. Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym, wybranym dniu kursu. Głównymi adresatami są pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów publicznych jak i nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.

Czytaj więcej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH W ŚWIETLE REGULACJI RODO

Data: 2018-04-25
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie adresowane jest do: Przedstawiciele organów prowadzących w gminach/powiatach, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i inne osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w szkołach.

Czytaj więcej

„Wizerunek Urzędu jako element promocji miasta i gminy. Jak skutecznie promować Urząd w najbliższym otoczeniu i jak komunikować się z mieszkańcami?”

Data: 2018-04-27
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy działów promocji i kultury w urzędach miast, gmin, powiatów, pracownicy agencji reklamowych, a także wszystkie osoby odpowiedzialne za tworzenie wizerunku i promocję miast i regionów.

Czytaj więcej

Prowadzenie dokumentacji i archiwizacja w gminnej i powiatowej jednostce organizacyjnej (zakładzie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zakładzie energetyki cieplnej, straży miejskiej, ośrodku pomocy społecznej, SP ZOZ, CUW szkole, przedszkolu, domu k

Data: 2018-05-08
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci:Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do instytucji dopiero organizujących własne archiwum lub składnicę akt, zwłaszcza samorządowych podmiotów tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, zakładów usług komunalnych i mieszkaniowych, gminnych domów kultury, straży miejskich i gminnych, itp.

Czytaj więcej

Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

Data: 2018-05-09
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie skierowane do: osób, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. ( Dz.U. z 2005 r,nr 189,poz 1598). chcą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze, to jest: •pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi i posiadają co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach określonych w § 3 ust. wyżej cytowanego rozporządzenia.

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny w praktyce ośrodków pomocy społecznej

Data: 2018-05-11
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz pracownicy urzędów gmin i miast odpowiedzialni za realizację zadań z omawianego tematu.

Czytaj więcej

Przygotowanie i organizacja przetargów na nieruchomości publiczne z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Data: 2018-05-14
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się zbywaniem nieruchomości, oraz do osób zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości (zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami).  

Czytaj więcej

KURS: SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ VAT W JST ZROZUMIEĆ PODATEK VAT - DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Data: 2018-05-14
Koszt udziału już od: 620,00 zł netto

Dwudniowy (14-15 maja) kurs z zakresu podatku VAT, który ma na celu przybliżyć osobom początkującym tę skomplikowaną tematykę. Zagadnienia zostały dobrane tak, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć ten niełatwy temat. Podatek VAT należy do jednych z najtrudniejszych podatków do rozliczenia. W praktyce osoby zajmujące się lub które będą zajmować się rozliczaniem podatku prędzej czy później natrafią na problemy z jego stosowaniem. Jednak podatek ten można zrozumieć i stać się w ciągu zaledwie paru miesięcy specjalistą z zakresu rozliczania podatku VAT.

Czytaj więcej

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Data: 2018-05-15
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego w tym umowy ws zamówienia publicznego, wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o zamówienia publiczne.

Czytaj więcej

Kurs kancelaryjno-archiwalny – poziom II

Data: 2018-06-13
Koszt udziału już od: 1260,00 zł netto

Główni adresaci: Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia lub posiadają, co najmniej 5-letni udokumentowany staż w prowadzeniu archiwum zakładowego w podmiocie. Kurs jest kierowany przede wszystkim do archiwistów zakładowych lub osób nadzorujących pracę archiwistów prowadzących archiwa zakładowe lub składnice akt w samorządowych lub państwowych jednostkach organizacyjnych.

Czytaj więcej

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63