ScrollToTop

Aktualna oferta szkoleniowa

Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce OPS

Data: 2018-06-21
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – uprawnienie uczniów do stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego

Data: 2018-06-22
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych gmin prowadzących sprawy z zakresu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Czytaj więcej

Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie (EMUiA)

Data: 2018-06-22
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujących się nadawaniem, znoszeniem oraz zmianą nazw, numeracją i ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów.

Czytaj więcej

Warsztaty z zakresu udzielania dotacji oświatowych od 1 stycznia 2018r. w tym aktualizacji dotacji z uwzględnieniem ograniczeń wzrostu i spadku dotacji oraz rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego między gminami.

Data: 2018-06-25
Koszt udziału już od: 369,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego, Pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się naliczaniem, przekazywaniem, rozliczaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, Pracownicy zespołów obsługi oświaty lub centrów usług wspólnych w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu, Osoby prowadzące albo reprezentujące dotowane - publiczne i niepubliczne - szkoły, placówki wychowania przedszkolnego i placówki oświatowe.

Czytaj więcej

OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH – WARSZTATY KOMPUTEROWE

Data: 2018-06-25
Koszt udziału już od: 399,00 zł netto

Szkolenie przeznaczone jest dla: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą poznać zasady obsługi programu PŁATNIK oraz zasady dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych w ZUS.

Czytaj więcej

Optymalne wykorzystanie rozwiązań prawnych z zakresu czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach kultury. Rozliczanie urlopów pracowniczych.

Data: 2018-06-26
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Sekretarze, pracownicy działów kadr, pracownicy jednostek obsługi oświaty, dyrektorzy szkół, instytucji kultury i innych instytucji publicznych, pracodawcy i pracownicy działów kadr sektora prywatnego

Czytaj więcej

Wdrażanie nowego Prawa wodnego – jak radzić sobie z problemami, spodziewane zmiany ustawy

Data: 2018-06-26
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska i inwestycji.

Czytaj więcej

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie lokalizacji zjazdów z dróg publicznych (w tym zmiany po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz planowane zmiany w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej)

Data: 2018-06-27
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców dróg publicznych, a także Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Czytaj więcej

KOMERCJALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE

Data: 2018-06-28
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za gospodarkę nieruchomościami i sprzedaż nieruchomości oraz zawierania umów z podmiotami prywatnymi, osoby organizujące przetargi i przygotowujące nieruchomości do sprzedaży.

Czytaj więcej

KIEROWANIE I USTALENIE ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Data: 2018-06-29
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia. Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  

Czytaj więcej

INSTYTUCJE KULTURY RACHUNKOWOŚĆ, PLAN KONT, MAJĄTEK - W 2018 ROKU- PO ZMIANACH

Data: 2018-06-29
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie skierowane jest do:. Głównych księgowych, pracowników Wydziałów Kultury Urzędów oraz instytucji kultury.

Czytaj więcej

NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA PŁACOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO OD 19.05.2018 r.

Data: 2018-07-02
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują tematyką wynagrodzeń pracowniczych w szerokim ujęciu, w szczególności do pracowników działów kadr i księgowości, kadry kierowniczej, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo imprez masowych z perspektywy organizatora oraz organu wydającego zezwolenie

Data: 2018-07-03
Koszt udziału już od: 385,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych oraz pracownicy oraz osoby zarządzające w podmiotach organizujących imprezy masowe (publicznych i prywatnych).

Czytaj więcej

Nadzór nad stowarzyszeniami - ewidencja, rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi, fundacjami

Data: 2018-07-05
Koszt udziału już od: 385,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi, przedstawicieli samorządowych ośrodków sportu oraz klubów sportowych.

Czytaj więcej

Zmiana polityki rachunkowości w aspekcie przepływu podatku VAT – Split payment – zmiana obowiązująca od 01.07.2018r

Data: 2018-07-05
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, osób z pionu finansowo – księgowego odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT.

Czytaj więcej

Klasyfikacja budżetowa, ewidencja oraz sprawozdawczość budżetowa po zmianach prawnych

Data: 2018-07-05
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych.

Czytaj więcej

Wybrane zagadnienia praktyczne i teoretyczne z zakresu prawa pomocy społecznej

Data: 2018-07-06
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, w szczególności pracownicy socjalni.

Czytaj więcej

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Data: 2018-07-06
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy sekretariatów (urzędy miasta, gminy, PCPR, OPS, świetlice, Caritas, biblioteki, szkoły, przedszkola, kuratorzy sądowi).

Czytaj więcej

NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO I ICH WPŁYW NA LIKWIDACJĘ ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH CYWILNOPRAWNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. OBOWIĄZEK DOCHODZENIA REKOMPENSATY 40 EURO ZA KOSZTY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI

Data: 2018-07-09
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Odbiorcy szkolenia: Pracownicy i osoby nadzorujące pracę komórek księgowości dochodów budżetowych w starostwach powiatowych, urzędach miast/gmin i jednostek organizacyjnych realizujących dochody cywilnoprawne. Odbiorcami szkolenia mogą być również pracownicy zajmujący się windykacją należności cywilnoprawnych.

Czytaj więcej

Praktyczne aspekty tworzenia i realizacji planu finansowego i inwestycyjnego w podmiocie leczniczym

Data: 2018-07-12
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy działów finansowo-księgowych i odpowiedzialni za planowanie procesu udzielania świadczeń w podmiotach leczniczych, kontrolę jego realizacji i sprawozdawczość, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy wydziałów zdrowia i komórek nadzoru nad podmiotami leczniczymi w podmiotach tworzących, członkowie rad społecznych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni; główni księgowi i skarbnicy oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Czytaj więcej

Elektronizacja zamówień publicznych – jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad komunikacji w zamówieniach publicznych

Data: 2018-07-13
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy organizujący oraz odpowiedzialni za przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, kierownicy zamawiających, osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Procedury uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów pod kątem potrzeb administratorów dróg publicznych. Usuwanie złomów i wywrotów w pasach drogowych. Zasady wprowadzania kompensacji przy drogach

Data: 2018-07-16
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Administratorzy dróg zaangażowani w uzyskiwanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew / krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wskazany jest udział pracowników zarządców dróg oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni przydrożnej.

Czytaj więcej

3OO złotych na każde dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki. Realizacja rządowego programu „Dobry start w gminach i powiatach.

Data: 2018-07-16
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Szkolenie kierowane jest do: starostów, wójtów, skarbników, szefów ośrodków pomocy społecznej, szefów pcpr-ów oraz innych jednostek organizacyjnych, które ewentualnie będą realizowały zadanie ( np. cuw), naczelników wydziałów polityki społecznej, do pracowników samorządowych odpowiedzialnych   w gminach za w/w zadania.

Czytaj więcej

Ewidencja księgowa wynagrodzeń

Data: 2018-07-17
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy księgujący wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych i samorządowych

Data: 2018-07-18
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci: Szkolenie skierowane jest bezpośrednio do osób zatrudnionych w komórkach finansowo-księgowych państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także osób odpowiedzialnych za dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt, takich jak urzędy miast i gmin, starostwa, urzędy administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne, itp.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych na gruncie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO)

Data: 2018-07-18
Koszt udziału już od: 385,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Kierownicy i pracownicy jednostek wykonujących zadania sektora publicznego, w tym administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury, osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Czytaj więcej

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Data: 2018-08-24
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Szkolenie polecane dla zarządców, administratorów oraz pracowników urzędów gmin, starostw i urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarowaniem budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej

Zmiana polityki rachunkowości w aspekcie przepływu podatku VAT – Split payment – zmiana obowiązująca od 01.07.2018r

Data: 2018-08-24
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, osób z pionu finansowo – księgowego odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT.

Czytaj więcej

Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w okresie powyborczym. Wybrane zagadnienia prawa pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Prawno-pracownicze skutki reorganizacji jednostek samorządowych.

Data: 2018-08-30
Koszt udziału już od: 355,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy jednostek stosujących ustawę o pracownikach samorządowych.

Czytaj więcej

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63