ScrollToTop

Aktualna oferta szkoleniowa

Zamówienia publiczne w praktyce powiatowych urzędów pracy - po zmianach w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz nowelizacji ustawy Pzp

Data: 2017-08-23
Koszt udziału już od: 339,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia - pracownicy Urzędów Pracy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w zakresie zamówień publicznych, jak również zajmujący się realizacją oraz koordynatorzy projektów unijnych.

Czytaj więcej

Kontrola zarządcza w urzędzie gminy

Data: 2017-08-24
Koszt udziału już od: 339,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za wdrożenie i przeprowadzanie kontroli.

Czytaj więcej

Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym

Data: 2017-08-28
Koszt udziału już od: 375,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy samorządowi odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej

Możliwości pozyskania funduszy na działania kulturalne w 2017 i 2018 roku

Data: 2017-08-29
Koszt udziału już od: 339,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: osoby zatrudnione w samorządowych instytucjach kultury (domy kultury, centra kultury, biblioteki, muzea, galerie, instytucje muzyczne, teatry), organizacjach pozarządowych prowadzących działania w zakresie kultury oraz komórkach organizacyjnych samorządów terytorialnych zajmujących się sprawami kultury i pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.

Czytaj więcej

Zasady przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” w jednostce organizacyjnej. WAŻNE ZADANIA DO WYKONANIA W 2017 r. W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH. Kontrole wewnętrzne, dokumentacja, szacowanie ryzyka. Jak p

Data: 2017-08-29
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: sekretarz urzędu, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, pracownik kancelarii niejawnej, administrator bezpieczeństwa informacji, osoby odpowiedzialne w jednostce za procedury związane z ochroną tajemnic ustawowo chronionych.

Czytaj więcej

Użytkowanie wieczyste w świetle najnowszej nowelizacji przepisów

Data: 2017-08-30
Koszt udziału już od: 375,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy urzędów gmin i miast oraz starostw, w szczególności wydziałów gospodarki nieruchomościami, geodezji, nieruchomości, podatków, a także osoby zainteresowane tematyką użytkowania wieczystego jak notariusze czy deweloperzy

Czytaj więcej

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie stypendium szkolnego i zasiłku po nowelizacji KPA

Data: 2017-08-30
Koszt udziału już od: 339,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: pracownicy urzędów gmin, gminnych ośrodków pomocy społecznej, gminnych zespołów obsługi szkół, centrów usług wspólnych.

Czytaj więcej

Administracyjna kara pieniężna - od 1 czerwca 2017 roku "nowa opłata" w rozliczeniach księgowych, sprawozdaniach RB oraz finansowych - od przypisu do rozliczenia administracyjnej kary pieniężnej - kto , kiedy i na jakich zasadach

Data: 2017-08-31
Koszt udziału już od: 339,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane do Głównych Księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za poprawne funkcjonowanie rozliczeń w zakresie objętym szkoleniem - administracyjna kara pieniężna.

Czytaj więcej

NALICZENIE, ODLICZENIE, KOMPENSACJA PODATKU VAT – bieżące problemy

Data: 2017-08-31
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz innych osób, które zainteresowane są zmianami wprowadzonymi w 2017 r. w zakresie podatku VAT. Zapraszamy osoby, które w związku z wejściem w życie nowych przepisów, interpretacji prawa podatkowego oraz rozliczeń podatku VAT w JST muszą prawidłowo naliczać i odliczać podatek VAT.

Czytaj więcej

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Data: 2017-09-04
Koszt udziału już od: 375,00 zł netto

   Główni adresaci szkolenia: Kierownicy, główni księgowi, pracownicy działów finansowych oraz pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

Czytaj więcej

VADEMECUM SŁUŻEBNOŚCI (GRUNTOWA, PRZESYŁU, OSOBISTA)

Data: 2017-09-04
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: osoby zajmujące się regulacją stanu prawnego nieruchomości poprzez ustanawianie na nich służebności oraz osób, których praca polega na usytuowaniu urządzeń przesyłowych; przedsiębiorstw przesyłowych i deweloperów; pracowników jednostek samorządowych wydziałów: środowiska, nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, gospodarki gruntami; geodetów; zakładów gospodarki komunalnej oraz rzeczoznawców majątkowych.

Czytaj więcej

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – stosowanie klauzul społecznych i kryteriów społecznych w prawie zamówień publicznych oraz w projektach unijnych

Data: 2017-09-07
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych zainteresowani stosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych oraz beneficjenci funduszy unijnych zobowiązani do uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach prowadzonych w projektach unijnych. Szkolenie skierowane jest także do jednostek administracji rządowej (inspekcje, straże, UW, agencje), które zobowiązane są do uwzględniania klauzul społecznych we wszystkich swoich zamówieniach publicznych. Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie postępowania oraz zaangażowanych w czynności związane z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej, członków komisji przetargowych, jak również osoby podejmujące decyzje o zakresie zamówienia publicznego, a w szczególności kierowników jednostek, którzy mają decydujący wpływ na stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Poprawność językowa i komunikatywność tekstów urzędowych

Data: 2017-09-07
Koszt udziału już od: 339,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: pracownicy urzędów, osoby weryfikujące pisma, osoby odpowiedzialne za korespondencję urzędową.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania administracyjnego – zasady, stosowanie i wykładnia. Wybrane zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 01.06.2017r.

Data: 2017-09-08
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej

Nielegalne usuwanie drzew - prowadzenie postępowania w sprawie usunięcia drzew / krzewów bez wymaganego zezwolenia, ich zniszczenia lub uszkodzenia oraz usuwanie drzew bez odpowiedniego zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu

Data: 2017-09-08
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do urzędników (gmin, starostwi urzędów marszałkowskich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, oraz decyzji w związku z nałożeniem kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących zabiegów usuwania dendroflory i pielęgnowania zieleni.

Czytaj więcej

Administracyjna zmiana imion i nazwisk

Data: 2017-09-11
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów stanu cywilnego.

Czytaj więcej

SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Data: 2017-09-11
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących z niepełnosprawnymi fizycznie, psychicznie i intelektualnie, chorymi terminalnie, osobami w wieku geriatrycznym i gerontologicznym: psychologa, pedagoga specjalnego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, opiekuna osoby dotkniętej niepełnosprawnością.

Czytaj więcej

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a wywłaszczenia nieruchomości w praktyce inwestora oraz pracowników organów samorządu terytorialnego -„specustawa drogowa”, ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami.

Data: 2017-09-12
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy organów jednostek samorządu terytorialnego wydziałów inwestycyjnych, geodezji, nieruchomości, drogowych, urbanistyki i architektury oraz budownictwa.

Czytaj więcej

RZETELNOŚĆ, GOSPODARNOŚĆ, CELOWOŚĆ ORAZ LEGALNOŚĆ GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI W J.S.T. PO NOWELIZACJI USTAWY O REGIONALNYCH IZBACH OBRACHUNKOWYCH - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO NOWYCH ZMIAN

Data: 2017-09-12
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia::Skarbnicy, Główni Księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych oraz pracownicy merytoryczni

Czytaj więcej

Zasady udzielania i rozliczania dotacji oświatowych wypłacanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego przedszkolom oraz pozostałym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym: publicznym oraz niepublicznym

Data: 2017-09-12
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego, Pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się naliczaniem, przekazywaniem, rozliczaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, Pracownicy zespołów obsługi oświaty lub centrów usług wspólnych w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu, Osoby prowadzące albo reprezentujące dotowane - publiczne i niepubliczne - szkoły, przedszkola i formy przedszkolne oraz placówki oświatowe, a także ich dyrektorzy i pracownicy, zajmujący się wydatkowaniem środków pochodzących z dotacji oświatowych, Podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki dotowane z budżetów samorządów

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w praktyce działania jednostek sektora publicznego. Ważne zmiany - nowe procedury i zadania w 2017r. Istotne zmiany w przepisach od 2018 roku. Sprawdzenia, sprawozdania, rejestry , dokumentacja , upoważnienia.

Data: 2017-09-14
Koszt udziału już od: 339,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia - Jednostki wykonujące zadania sektora publicznego w tym: administracja samorządowa , samorządowe jednostki organizacyjne - wszystkie. Osoby wykonujące obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub kandydaci do pełnienia tej funkcji a także kandydaci do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2018 roku (nowość).

Czytaj więcej

Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego

Data: 2017-09-15
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, nauczycieli zaangażowanych w prace nad nowelizacją statutu, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania z zakresu oświaty.

Czytaj więcej

Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów

Data: 2017-09-18
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia-Pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych

Czytaj więcej

Praca obcokrajowców w Polsce – legalne zatrudnienie

Data: 2017-09-19
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: pracownicy działu kadr i płac, działu księgowości, pracownicy biur rachunkowych, pracownicy powiatowych urzędów pracy, właściciele firm/pracodawcy chętni zatrudniać cudzoziemców

Czytaj więcej

Wykonywanie przewozów drogowych w transporcie publicznym w roku 2017 i perspektywy na kolejne lata

Data: 2017-09-19
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych zajmujący się transportem.

Czytaj więcej

„Nowy kodeks urbanistyczno-budowlany, zmiany w KPA oraz zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem podziałów nieruchomości”

Data: 2017-09-20
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: pracownicy organów administracji związani z gospodarką nieruchomościami, postępowaniami administracyjnymi oraz inne osoby związane z wydawaniem decyzji administracyjnych obejmujących zakres przedmiotowy szkolenia.

Czytaj więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r.

Data: 2017-09-21
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić.

Czytaj więcej

Świadczenia rodzinne – wątpliwości interpretacyjne oraz planowana nowelizacja

Data: 2017-09-22
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy ośrodków pomocy społecznej

Czytaj więcej

Emerytury, świadczenia przedemerytalne, zasady przyznawania i przeliczania – aktualny stan prawny, zmiany od 1 października 2017r.

Data: 2017-09-25
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: osoby zajmujące się problematyką kadrowo – płacową w urzędach gmin, starostwach, jednostkach organizacyjnych; pracodawcy; pracownicy sektora prywatnego.

Czytaj więcej

Sieć szpitali – jak działać w ochronie zdrowia po 27 czerwca 2017 r.

Data: 2017-09-26
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Wszystkie podmioty działające w sferze ochrony zdrowia; osoby zarządzające szpitalami i innymi podmiotami leczniczymi; podmioty tworzące: działy organizacyjne, zakupów oraz rozliczeń z NFZ; inni pracownicy podmiotów leczniczych.

Czytaj więcej

Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia z ustawy Prawo wodne, z uwzględnieniem rozwiązań „nowego Prawa wodnego”

Data: 2017-09-29
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy Starostw Powiatowych, Wydziałów Ochrony Środowiska, Wydziałów Budownictwa, Urzędów Miasta, Urzędów Gmin, Biura Projektów

Czytaj więcej

Likwidacja zaległości podatkowych i nadpłat z uwzględnieniem zmian w kosztach upomnienia

Data: 2017-09-29
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w gminach zajmujący się sprawami podatkowymi.

Czytaj więcej

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

Data: 2017-10-02
Koszt udziału już od: 920,00 zł netto

Kurs pięciodniowy: 2,3,4,9,10 października

Czytaj więcej

Umowy cywilnoprawne w organach administracji publicznej z uwzględnieniem praw autorskich

Data: 2017-10-02
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, pracownicy działów personalnych, a także inne osoby mające do czynienia z umowami cywilnoprawnymi w swojej pracy zawodowej.

Czytaj więcej

Odbiór odpadów komunalnych – jak skutecznie i efektywnie przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Tajniki zamówień w formule in-house przy wykorzystaniu trybu z wolnej ręki.

Data: 2017-10-02
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Przedstawiciele jednostek samorządu gminnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usługi odbioru odpadów, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem ostatnich zmian

Data: 2017-10-03
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z rozliczaniem świadczeń chorobowych i rodzicielskich pracowników Adresatami szkolenia są zarówno osoby pracujące w jednostkach budżetowych jak i w prywatnych przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej

Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – szkolenie przekrojowe

Data: 2017-10-05
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci: członkowie GKRPA oraz pracownicy urzędów współpracujący z komisjami.

Czytaj więcej

Zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko

Data: 2017-10-06
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Organy administracji rządowej (RDOŚ) i samorządowej (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, pracownicy Wydziałów Inwestycji, Wydziałów Architektury /Budownictwa, wydziałów Środowiska), zarządcy dróg, inwestorzy-wszystkie branże

Czytaj więcej

Zdrowie publiczne – finansowanie i sprawozdawczość

Data: 2017-10-09
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, Narodowego Funduszu Zdrowia; wydziałów zdrowia urzędów wojewódzkich; agencji wykonawczych; innych państwowych jednostek organizacyjnych; osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej).

Czytaj więcej

Podstawy prawne funkcjonowania spółek komunalnych wraz z nowymi regulacjami z zakresu in house

Data: 2017-10-10
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Zarządy, rady nadzorcze spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy urzędów gmin nadzorujący spółki komunalne.

Czytaj więcej

Poprawność językowa i komunikatywność tekstów urzędowych – program szkolenia dla pracowników placówek oświatowych

Data: 2017-10-12
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia:pracownicy urzędów, osoby weryfikujące pisma, osoby odpowiedzialne za korespondencję urzędową.

Czytaj więcej

Instytucje kultury – ocena działalności merytorycznej i finansowej jednostki przez audytora zewnętrznego

Data: 2017-10-13
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: - kierownicy instytucji kultury a także pracownicy jednostek kultury odpowiedzialni za zadania w zakresie działalności twórczej i artystycznej; - główni księgowi jednostek kultury; - audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach kultury odpowiedzialni za badanie systemów organizacji wewnętrznej i realizacji zadań; - wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat sposobu oceny działalności instytucji kultury.

Czytaj więcej

Wydawanie postanowień administracyjnych w zakresie uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji

Data: 2017-10-18
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Zarządcy dróg publicznych.

Czytaj więcej

Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły i placówki oświatowej oraz głównego księgowego w zakresie znowelizowanych przepisów obowiązujących od stycznia 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem procedur Kontroli Zarządczej

Data: 2017-10-19
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Dyrektorzy szkół, placówek oświatowych i główni księgowi.

Czytaj więcej

Kontrola wojewody w zakresie przyjmowania, przekształcania i niszczenia wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Sprawdzane zagadnienia, nieprawidłowości, praktyczne wskazówk

Data: 2017-10-20
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy zajmujący się w urzędzie gminy/miasta przyjmowaniem, przekształcaniem i przesyłaniem wniosków o wpis do CEIDG oraz osoby nadzorujące ten proces.

Czytaj więcej

Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera – doskonalenie warsztatu kontrolerskiego.

Data: 2017-10-27
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach administracji samorządowej oraz jednostkach podległych; kadra zarządzająca urzędów i jednostek; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązani do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej

Naruszenie stosunków wodnych i kwestia utrzymywania urządzeń wodnych z uwzględnieniem zapisów „nowego Prawa wodnego”

Data: 2017-11-03
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: Pracownicy Starostw Powiatowych, Wydziałów Ochrony Środowiska, Wydziałów Budownictwa, Urzędów Miasta, Urzędów Gmin, Biura Projektów

Czytaj więcej

Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP – zasady finansowania, wzory pism, najnowsze orzecznictwo sądów i administracji

Data: 2017-11-09
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: - pracownicy samorządowi obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne - komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP - pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych - członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych - strażacy Państwowej Straży Pożarnej - prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej - wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej

Czytaj więcej

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY

Data: 2017-11-24
Koszt udziału już od: 345,00 zł netto

Główni adresaci szkolenia: kadra zarządzająca instytucji kultury; pracownicy działów organizacyjnych, kadrowych, płacowych i księgowych instytucji kultury (muzeów, teatrów, bibliotek, filharmonii, domów i ośrodków kultury, galerii), pracownicy urzędów nadzorujących instytucje kultury.

Czytaj więcej

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63