ScrollToTop

Decydujmy razem

Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Projekt systemowy realizowany od listopada 2009 do czerwca 2014 r. w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Istotą idei samorządności lokalnej jest umożliwienie społecznościom lokalnym udziału w sprawowaniu władzy, a tym samym wpływania na decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego ich otoczenia.

Celem głównym projektu "Decydujmy razem" jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych poprzez:

 • wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji społecznej z wykorzystaniem instrumentów animacji społecznej
 • stworzenie mechanizmu oceny i monitoringu partycypacji społecznej
 • opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji społecznej
 • upowszechnienie modeli partycypacji w środowiskach lokalnych

Projekt ma charakter badawczo-wdrożeniowy. Skuteczne i efektywne wspieranie rozwoju społeczności lokalnych wymaga bowiem zarówno prowadzenia działań aktywizujących, jak i systematycznego budowania i uzupełniania wiedzy na temat uwarunkowań ich rozwoju.

Realizowany jest przez Partnerstwo, do którego poza Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej należą:

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Lider Partnerstwa
 • Instytut Sprawa Publicznych
 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
 • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Fundacja Fundusz Współpracy

W podejmowanych działaniach Partnerstwo koncentruje się na wypracowaniu i upowszechnieniu mechanizmów współpracy administracji publicznej ze społecznościami lokalnymi wykorzystując sprawdzoną metodę angażowania obywateli w lokalną politykę, jaką jest animacja społeczna. Prowadzonym w projekcie działaniom wdrożeniowym towarzyszy refleksja naukowa.

Rolą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w projekcie jest stworzenie Laboratoriów wdrażania partycypacji społecznej, które wypracują model partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu wybranej polityki publicznej w obszarze: zatrudnienie, integracja społeczna, przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój.

FRDL przeprowadzi także Akademię Lokalnej Polityki Publicznej (ALPP), której celem jest upowszechnienie wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego wypracowanego modelu tzw. metodą trzech kroków: seminaria i warsztaty tematyczne oraz wizyty studyjne w samorządach.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.decydujmyrazem.pl

Biuro projektu w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyskie Centrum FRDL
ul. Żelazna 22, 25-014 Kielce
tel. 41 344 66 30 wew. 21

Koordynator regionalny: Wioletta Wierzchowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 10.07.2013
"Decydujmy Razem" - Monitoring i ewaluacja

Bardzo nam miło poinformować Państwa, że Projekt Decydujmy Razem wszedł w fazę monitoringu oraz ewaluacji.

Wszystkie samorządy z terenu województwa świętokrzyskiego i lubelskiego biorące udział w projekcie przyjęły swoje dokumenty. Oznacza to, że strategie będą sumiennie realizowane. W celu zapewnienia płynnego procesu wdrażania zostaną utworzone Zespoły monitorujące postępy prac. Zespoły te - podobnie jak zespoły partycypacyjne - będą składały się przede wszystkim z mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przypominamy, że do zespołu może dołączyć każdy, kogo interesują losy regionu.

Jeszcze raz gratulujemy Mieszkańcom oraz Przedstawicielom Samorządów, które biorą udział w projekcie Decydujmy Razem.

Przypominamy listę Urzędów z Województwa Świętokrzyskiego oraz Województwa Lubelskiego, które nie bały się podjąć trudnego zadania partycypacji:

Lista samorządów wraz z opracowanymi dokumentami w Województwie Świętokrzyskim:

 • 1) Starostwo Powiatowe w Kielcach - "Program Promocji Przedsiębiorczoœci Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2014"
 • 2) Gmina Bieliny - "Program Rozwoju Turystyki Gminy Bieliny na lata 2011-2015"
 • 3) Gmina Morawica - "Program Funkcjonowania i Rozwoju Świetlic Środowiskowych w Gminie Morawica na lata 2012 – 2014"
 • 4) Gmina Raków - "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Raków"

Lista samorządów w Województwie Lubelskim:

 • 1) Gmina Turobin - "Gminny Program Wspierania Rozwoju Kultury "Zapamiętane wczoraj kluczem do sukcesu jutro"
 • 2) Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie - "Wieloletni Program Współpracy Powiatu Krasnostawskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w Art. 3 Ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 – 2016"
 • 3) Gmina Miejska Kraśnik - "Plan dla Kraśnickiej Kultury na lata 2013 - 2016"
 • 4) Gmina Hrubieszów - "Program Rozwoju Turystyki Gminy Hrubieszów na lata 2013 - 2017"

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną nt. projektu Decydujmy Razem.


04.11.2011
"Decydujmy Razem" - ogłoszenie wyników rekrutacji samorządów w województwie lubelskim

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej uprzejmie informuje, że w wyniku naboru do projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" w województwie lubelskim do projektu zakwalifikowały się następujące samorządy:

 • Gmina Hrubieszów
 • Gmina Kraśnik
 • Gmina Turobin
 • Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

"Decydujmy razem" to nowatorskie przedsięwzięcie, którego celem jest wypracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji przy tworzeniu i realizacji gminnych i powiatowych strategii i programów dotyczących spraw lokalnych.

Uczestnictwo w projekcie "Decydujmy razem" pozwoli na wypracowanie metod, które umożliwią władzom lokalnym wczesne diagnozowanie problemów oraz sprawne tworzenie i skuteczną realizację planów rozwojowych przy tworzeniu i wdrażaniu strategii i programów w obszarach: zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.decydujmyrazem.pl


10.02.2011

Szanowni Państwo,
zakończony został etap rekrutacji, poniżej przedstawiamy samorządy zakwalifikowane do projektu.

Lista samorządów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" w województwie świętokrzyskim

 • Starostwo Powiatowe w Kielcach
 • Gmina Morawica
 • Gmina Raków
 • Gmina Bieliny

28.01.2011

Proces rekrutacji samorządów do projektu "DECYDUJMY RAZEM" został przedłużony i będzie trwał do 4 lutego 2011 r. Wszystkie zainteresowane gminy i powiaty zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.


25.01.2011

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "DECYDUJMY RAZEM"

Samorządy zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i przesłanie do Świętokrzyskiego Centrum FRDL, ul. Bodzentyńska 44a, 25-308 Kielce podpisanej deklaracji uczestnictwa oraz wypełnionego kwestionariusza rekrutacyjnego, na podstawie którego zostanie określony poziom partycypacji społecznej w danym samorządzie.

Termin nadsyłania zgłoszeń 31 stycznia 2011 r.

Deklarację uczestnictwa oraz kwestionariusz rekrutacyjny można przesłać faxem pod numer: 41 344 77 62 wew. 28 lub na adres mailowy koordynatora regionalnego - e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


19.01.2011

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne "DECYDUJMY RAZEM"

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V "Dobre rządzenie" Działanie 5.3.

Wszystkie zagadnienia dotyczące zasad i korzyści związanych z udziałem w projekcie przedstawimy Państwu na spotkaniu, które odbędzie się 24 stycznia 2011 r. o godz. 10.00 w Kielcach, w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum FRDL, przy ul. Bodzentyńskiej 44a.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 21 stycznia 2011 r.

Projekt odpowiada na problem związany z koniecznością zwiększenia skuteczności funkcjonowania administracji publicznej w kreowaniu i realizacji polityk publicznych. Istotne jest podniesienie kompetencji samorządów w zakresie tworzenia strategii rozwoju, jak również rozwijanie umiejętności współpracy w tym zakresie z lokalnymi społecznościami, gdyż doświadczenia wielu krajów pokazują, że skuteczną zasadą "dobrego rządzenia" jest reguła partycypacji obywateli w procesach decyzyjnych.

Projekt skoncentruje się zatem na wypracowaniu i upowszechnieniu mechanizmów, dzięki którym administracja publiczna, szczególnie na szczeblu lokalnym, będzie skutecznie współpracować z lokalną społecznością przy tworzeniu i wdrażaniu polityk w jednym z 4 obszarów: zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju ze szczególną rolą animatora społecznego.

W załączeniu(PDF) przedstawiamy cele i założenia projektu, zadania kluczowych osób ze strony samorządu (animatora i koordynatora gminnego), etapy realizacji oraz przykładowe dokumenty programowe, które mogą być przedmiotem pracy zespołu.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z regionalnym koordynatorem projektu - Wiolettą Wierzchowską (tel. 41 343 00 38 wew. 21, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63