ScrollToTop

W okresie 01.06.2014 – 30.09.2015 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z Województwem Małopolskim realizowała projekt pn. „Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt realizowany był na terenie Polski południowo-wschodniej i obejmował cztery województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie.

Głównym celem projektu było zainicjowanie dyskusji o tym jaką funkcję pełnią Rady Działalności Pożytku Publicznego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym oraz zdecydowane wzmocnienie potencjału Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Tam, gdzie nie funkcjonują RDPP działania w ramach projektu wymagały położenia nacisku na inicjowanie powstawania Rad, natomiast już funkcjonujące Rady wymagały wsparcia w zakresie swojej podstawowej działalności jak i też działalności nie wynikającej wprost z Ustawy.

Podjęte działania pozwoliły na podkreślenie potencjału istniejącego we wspólnotach samorządowych, i zgromadziły osoby chcące aktywnie udzielać się dla dobra i rozwoju lokalnej samorządności. Działania projektowe spotkały się z dużym zainteresowaniem głównych beneficjentów projektu. Podczas organizowanych w ramach projektu spotkań informacyjnych, szkoleń, wizyt studyjnych, Forum RDPP ich uczestnicy uwierzyli w głęboki sens i potrzebę powoływania Rad Działalności Pożytku Publicznego. Niezwykle cenne było również opracowanie modelowych standardów działania RDPP, które w realny sposób usprawnią funkcjonowanie i działalność Rad.

                                                     

W okresie realizacji projektu zostało zorganizowanych 37 spotkań informacyjnych, w których łącznie wzięło udział 414 osób. Odbyło się również 21 szkoleń oraz udzielono 210 godzin doradztwa z zakresu powstawania i funkcjonowania RDPP na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Szkolenia były organizowane w środowiskach, gdzie rady nie funkcjonują, miały za zadanie przedstawienie wszelkich korzyści wypływających z utworzenia RDPP. Poza tym uczestnicy szkoleń nabyli głęboką wiedzę na temat sprawnej i skutecznej współpracy pomiędzy JST a NGO. Łącznie w szkoleniach wzięły udział 302 osoby – przedstawiciele JST i NGO.

zdjcie 1

zdjcie 2

W trakcie realizacji projektu zostało powołane Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego Polski Południowo-Wschodniej obejmujące swym zasięgiem województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie i lubelskie. Praca w ramach Forum dążyła do odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są reguły współpracy organizacji społecznych z administracją samorządową w ramach RDPP? Jakie standardy działania są potrzebne Radom? Jak integrować działania RDPP i innych ciał dialogu społecznego i jak efektywnie uczestniczyć w procesie stanowienia prawa lokalnego? Jak skutecznie promować działania Rad?

W ramach niniejszego projektu zorganizowano 10 spotkań Forum RDPP, podczas których ich uczestnicy (pracownicy urzędów gmin, miast, urzędów marszałkowskich, radni, członkowie stowarzyszeń, fundacji etc.) mieli doskonałą okazję do tego, by jako członkowie już działających Rad w swoich regionach, wymienić się poglądami, spostrzeżeniami, uwagami czy wiedzą praktyczną nt. ich funkcjonowania. Celem nadrzędnym Forum RDPP była praca nad stworzeniem tzw. modelowego standardu działania RDPP zarówno dla poziomu gminnego, powiatowego jak i wojewódzkiego.

zdjcie 3

W wyniku prac komisji roboczych powstał podręcznik pt. „Jak tworzyć i skutecznie działać w Radach Działalności Pożytku Publicznego? Praktyczne narzędzie dialogu obywatelskiego”. Celem tego opracowania jest dostarczenie czytelnikowi wiedzy, która pozwoli sprawnie przejść przez proces zakładania Rad Działalności Pożytku Publicznego. Chodzi także o to, by zaplanować skuteczne działania Rad, które jednocześnie będą potrafiły komunikować swojemu otoczeniu własne działania. Opracowanie kierowane jest do wszystkich potencjalnych i zainteresowanych uczestników procesów tworzenia i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego. Poradnik ma za zadanie wspierać lokalnych i regionalnych polityków, od których zależy w dużej mierze utworzenie Rady, członków powoływanych Rad, którzy rozpoczynają swoją pracę, ale także członków organizacji pozarządowych i urzędników.

Publikacja składa się z trzech części: 1) Rady Działalności Pożytku Publicznego w dialogu obywatelskim; 2) Co warto wiedzieć na temat praktyki działania RDPP?; 3) Standardy powstawania i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego.


Do pobrania: Podręcznik RDPP


W dniu 30 września 2015 r. w Kielcach została zorganizowana konferencja kończąca projekt, w której udział wzięło 215 osób. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele JST, NGO, członkowie RDPP, mediów i liderów społecznych. Oprócz prezentacji zrealizowanych działań i rezultatów projektu, zaprezentowany został reportaż telewizyjny o działalności RDPP, który powstał w ramach projektu.

zdjcie 4

W wyniku działań projektowych na terenie całego subregionu powołano 8 nowych Rad. Dzięki udziałowi w projekcie liczne podmioty nawiązały także współpracę, inspirują się wzajemnie i razem realizują przedsięwzięcia lokalne. Realizacja projektu udowodniła, że każda Rada Działalności Pożytku Publicznego jest szczególnie istotnym i pożytecznym ciałem doradczym dla organów wykonawczych i stanowiących zarówno gmin, miast, powiatów jak i województw. Ponadto w znakomity sposób wzmacnia mechanizmy partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedstawicieli trzeciego sektora – organizacji pozarządowych. To niezwykle praktyczny element wymiany informacji, doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Rady Działalności Pożytku Publicznego są przestrzenią nie tylko dialogu ale współdecydowania o ważnych dla administracji samorządowej i organizacji pozarządowych sprawach, wynikających z potrzeb, problemów, wyzwań danej wspólnoty samorządowej.

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63