ScrollToTop

logo

 piksel

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo-doradcza, wspierająca rozwój samorządności w Polsce.

Została założona 18 września 1989 roku, a wpisana do rejestru fundacji 9 stycznia 1990 roku. Grupę założycielską stanowili parlamentarzyści - aktywni przedstawiciele ówczesnej opozycji demokratycznej: prof. Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Jerzy Stępień i prof. Jerzy Regulski, który przez 25 lat był prezesem Fundacji. Od stycznia 2015 roku funkcję tę pełni sędzia Jerzy Stępień.

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji.

Fundacja jest organizacją sieciową, w której skład wchodzi obecnie 13 Regionalnych Ośrodków z 3 filiami. Dzięki tej strukturze obejmuje swoimi działaniami terytorium całego kraju.

Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.

Fundacja kieruje działania do szerokiego grona odbiorców: administracji publicznej, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, grup nieformalnych i liderów lokalnych. Odbiorcami usług Fundacji są również małe i średnie przedsiębiorstwa, a także grupy zagrożone marginalizacją, np. bezrobociem.

Zasadą Fundacji jest działanie w partnerstwie oraz dążenie do utrzymywania stałych więzi ze współpracującymi osobami, organizacjami i instytucjami. Dlatego wypracowana została specyficzna forma działania:  fora samorządowe. Zrzeszają one przede wszystkim pracowników samorządowych i przedstawicieli władz lokalnych. Członkami niektórych forów są również członkowie organizacji społecznych.

Wspieranie rozwoju demokracji w krajach realizujących przemiany ustrojowe jest jednym z głównych celów prowadzonych od 1992 roku działań Fundacji za granicą. Obejmują one zarówno przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej i funkcjonowania samorządu, jak i aktywności obywatelskiej, rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym oraz  - od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – także zagadnień związanych z funkcjonowaniem w strukturach UE. Przez lata FRDL działała głównie w państwach powstałych po upadku ZSRR oraz krajach bałkańskich. W ostatnich latach nawiązana została współpraca z Tunezją i Birmą.

FRDL ma doświadczenie w następujących dziedzinach:

  • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli samorządu terytorialnego (podstawowej działalności Fundacji): kadry kierowniczej, radnych, urzędników, pracowników zakładów budżetowych podległych samorządom;-
  • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla pracowników i kadry zarządzającej MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Przy dwóch ośrodkach FRDL działają Punkty Konsultacyjne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ośrodek krakowski prowadzi PK w Tarnowie, a katowicki w Zabrzu.
  • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (np. w zakresie rozwoju instytucjonalnego, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, partnerstwa z samorządem oraz sektorem biznesu), młodzieży (np. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, aktywizacji obywatelskiej) oraz nauczycieli.
  • Przygotowywania i pomocy we wdrażaniu gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego, wśród których ważne miejsce zajmują programy dotyczące rozwoju partycypacji społecznej oraz rozwoju gospodarczego i współpracy władz lokalnych z sektorem prywatnym.

Zapraszamy na stronę www Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: http://frdl.org.pl/

 

Jednym z Regionalnych Ośrodków FRDL jest:

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach

Jesteśmy instytucją szkoleniowo-doradczą, wspierającą rozwój demokracji lokalnej w kraju i za granicą. Od ponad 20 lat prowadzimy działania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, dbając o jak najwyższy rozwój kadry samorządowej a także rozwój strategiczny gmin i całego Regionu Świętokrzyskiego.

 

Rozwój świadomości obywatelskiej i wzrost uczestnictwa w życiu publicznym stanowi jeden z ważniejszych celów, dla których Fundacja została powołana. Realizowane są liczne projekty na rzecz wzmacniania inicjatyw obywatelskich, zachęcania do aktywności społecznej oraz nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i obywatelami. Czerpiąc z doświadczeń, krajów o utrwalonym systemie demokratycznym, FRDL stosuje sprawdzone metody. Uruchamiane są centra informacyjne i punkty konsultacyjne dla obywateli.

 

Świętokrzyskie Centrum FRDL aktywnie realizuje projekty z krajami zarówno Europy Zachodniej jak również dzieli się doświadczeniami z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i krajami Bałkańskimi, utrzymuje współpracę z USA. Działalność ta polega głównie na realizacji programów wspierania reform demokratycznych na szczeblu lokalnym oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Kraje, z którymi współpracujemy te to przede wszystkim: Włochy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Serbia i Czarnogóra, Turcja. Projekty międzynarodowe skierowane są zarówno do młodzieży jak i do osób dorosłych. W ramach przedsięwzięć organizowane są wizyty studyjne, staże, seminaria i spotkania w których uczestniczą lokalni liderzy, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, jak również młodzież i społeczność lokalna. Projekty są realizowane z różnych źródeł m.in: Europejski Fundusz Społeczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fundacja im. Stefana Batorego, Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi UE.

 

W ramach Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej działa Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej - RODM, którego celem jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Cel ten realizowany będzie poprzez:

  • animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
  • koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;
  • gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakresu;
  • zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej;
  • prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;
  • prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE;

 

 

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63