ScrollToTop

26 kwietnia 2017 r.

26 kwietnia w Best Western Grand Hotel w Kielcach miało miejsce trzecie w 2017 roku spotkanie Forum Sekretarzy. Spotkanie w całości zostało poświęcone nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która zacznie obowiązywać już 1 czerwca. Z planowanymi zmianami uczestników spotkania zapoznał Pan Rafał Sołtysik, Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

DSC06195

DSC06194

DSC06190

DSC06185

DSC06180

DSC06178

22 marca 2017 r.

22 marca w Best Western Grand Hotel odbyło się drugie w 2017 roku spotkanie Forum Sekretarzy. Część właściwa została poprzedzona Walnym Zebraniem Członków, podczas którego przyjęto sprawozdanie Zarządu za rok 2016 oraz wybrano nowy Zarząd Forum. Obecnie Zarząd liczy pięć osób i są to:

- Wojciech Ślefarski - Prezes Zarządu,

- Piotr Wawer - Wiceprezes Zarządu,

- Beata Duda - Wiceprezes Zarządu,

- Anna Kowalska - członek Zarządu,

- Paweł Brola - członek Zarządu.

Cześć szkoleniową rozpoczęła Pani Renata Rabczyńska - Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, która przedstawiła aktualne informacje na temat wdrożenia reformy oświaty w województwie świętokrzyskim.

Następnie sekretarzy przywitali Pan Krzysztof Słoń - Senator VIII i IX kadencji oraz Pan Wicewojewoda Andrzej Bętkowski. W swoich wypowiedziach podkreslili rolę sekretarza oraz wskazali na trudności z jakimi zmagają się w swojej codziennej pracy.

Spotkanie Forum zakończyła prezentacja Pana Roberta Freya - Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, któremu towarzyszył Pan Marcin Piętak - Doradca Pani Wojewody, który odpowiada między innymi za kontakt z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Panowie przedstwawili aktualny przebieg reformy oświaty pod kątem podjętych przez samorządu uchwał oraz podsumowali najczęstsze uchybienia w podejmowanych uchwałach i czynnościach nadzorczych.

1

2

3

4

5

25 stycznia 2017 r.

25 stycznia w Best Western Grand Hotel odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Forum Sekretarzy. Gośćmi Forum byli:

- Pan Dariusz Suchorowski - Dyrektor ds. Dochodów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach,

- Pan Tomasz Kita - Kierownik Wydziału Kontroli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach,

którzy podsumowali wyniki kontroli oraz omówili zmiany w umowach o działo i umowach zlecenie.

Na zakończenie spotkania kontrolę zarzadczą omówił Pan Wojciech Ślefarski - Prezes Forum.

 

2

1

9 grudnia 2016 r.

9 grudnia 2016r. w siedzibie ŚC FRDL przy ulicy Żelaznej 22. odbyło się ostatnie w 2016 roku spotkanie Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Tematem przewodnim spotkania było rozwijanie kompetencji miękkich, kluczowych na stanowisku sekretarza urzędu. Pomagał w tym zaproszony ekspert, Pani Małgorzata Iwanowicz.

forum

23 września 2016 r.

23 września w Best Western Grand Hotel odbyło się kolejne spotkanie Forum Sekretarzy, którego temat przewodni to "Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego- omówienie zasad nowej ustawy z 25.02.2016 r. w kontekście dostępu do informacji publicznej". Spotkanie poprowadził dr Piotr Sitniewski - ceniony specjalista z zakresu omawianej tematyki. W szkoleniu wzięło udział 39 przedstawicieli lokalnych samorządów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to było bardzo owocne oraz pouczające spotkanie.

1

 2

3

 

02-03 czerwca 2016 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy z całej Polski zorganizowała w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 2016 – Krajowy Kongres Forów Sekretarzy. Przy organizacji Kongresu FRDL aktywnie współpracował z Centre of Expertise for Local Government Reform Rady Europy.

logo kongres frdl rada europy

Kongres zgromadził ponad 300 uczestników - sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów krajowych, a także gości zagranicznych z 11 krajów, m.in. z Albanii, Białorusi, Cypru, Francji, Grecji oraz Ukrainy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Poseł na Sejm RP Andrzej Maciejewski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

W wydarzeniu wzięło udział 23 sekretarzy z naszego województwa. Fourm Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego było najaktywniejszym organizatorem Kongresu, nasi przedstawiciele wzięli udział jako prlegenci w trzech panelach dyskusyjnych:

  • Andrzej Łopaciński (Gmina Chmielnik) - "Czy EZD i ePUAP realizują cele stawiane przed e-administracją"
  • Paweł Brola (Gmina Chęciny) - "Samorządowe Centra Usług Wspólnych - szansa na rozwój czy pogłębienie centralizacji"
  • Wojciech Ślefarski (Gmina Stąporków) - "Rola sekretarza w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej"

I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy był kontynuacją i jednocześnie rozwinięciem rozpoczętej w 2015 roku współpracy sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, której rezultatem był Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej w Rzeszowie we wrześniu 2015 r. Spotkał się on z wielkim zainteresowaniem przedstawicieli środowiska sekretarzy, pokazując tym samym potrzebę organizacji takiego wydarzenia o zasięgu krajowym.

299A0094 299A0131

IMG 2271 IMG 3278

IMG 3365 IMG 3662

IMG 2351 IMG 3765


9 maja 2016 r.

Dzięki zaangażowaniu Pana Marcina Piętaka - Doradcy Wojewody Świętokrzyskiego, kolejne spotkanie Forum Sekretarzy, odbyło się 9 maja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu uczestniczyło 46 członków Forum Sekretarzy.

Sekretarzy przywitał wicewojewoda Andrzej Bętkowski. Z ramienia Wojewody Świętokrzyskiego w spotkaniu uczestniczyli:

  • Marcin Piętak - Doradca Wojewody Świętokrzyskiego,
  • Robert Frey - Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli,
  • Mariusz Łaba - Koordynator Zespołu Radców Prawnych.

Głównym tematem spotkania była kwestia jednolitej polityki dotyczącej rozstrzygnięć nadzorczych w zakresie uchwał gmin, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawa miejscowego.

Dodatkowo uzgodniono, że pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przygotują informację dotyczącą realizacji zadań zleconych, czasochłonności i kosztów obsługi zadań w zakresie spraw obywatelskich oraz na podstawie umów podpisanych z Wojewodą dotyczących realizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Omówiona została również wizyta dwójki naszych przedstawicieli w 2016 NW Regional Management Conference (Stevenson, Washington) poświęconej „The Human Side of Local Government Management”.

Dodatkowym punktem spotkania była dyskusją poświęcona problemom, które są związane z zakupem urn wyborczych. Sekretarze swoje stanowisko przedstawili Doradcy Pani Wojewody.

kIMG 7816.3 kIMG 7836.1 kIMG 7827.2

WP 20160509 001 WP 20160509 002 WP 20160509 003

 


23 marca 2016 r.

23 marca w Best Western Grand Hotel odbyło się pierwsze w 2016 roku spotkanie Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego.
Głównym tematem spotkania było: Znowelizowane prawo pracy 2016 – stosowanie przepisów w samorządzie. Praktyczne aspekty dla Sekretarzy. Zagadnienienie Sekretarzom przedstawił Pan Zbigniew Zych - doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy (Państwowa Inspekcja Pracy), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, b. doktorant nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunku prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Etatowy uczestnik forów w województwie małopolskim.
Szkolenie poprzedziło Walne Zebranie Członków Forum oraz krótka prezentacja Pani Moniki Świercz z Urzędu Marszałkowskiego na temat stanu realizacji Unijnych Projektów w Zakresie Informatyzacji.

Gościem Forum Sekretarzy był Pan Marcin Piętak - Doradca Wojewody Świętokrzyskiego, który z zaangażowanie uczestniczył w pracach Forum. 

W spotkaniu wzięło udział 29 osób z terenu naszego województwa.

DSC05802 DSC05806 DSC05808

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63