ScrollToTop

 Studium Wykonalności:

 1. Studium Wykonalności budowy Sali gimnastycznej dla Gimnazjum w Kunowie
 2. Studium Wykonalności przebudowy istniejącej stołówki z dostosowaniem bloku żywieniowego dla potrzeb Gimnazjum w Kunowie
 3. Studium Wykonalności rozbudowy Gimnazjum w Bodzechowie przy ulicy Szkolenie 12
 4. Studium Wykonalności: Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Przysusze
 5. Studium Wykonalności Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej w Przysusze
 6. Studium Wykonalności: Przebudowa Drogi Gminnej: Kolonia Skrzyńsko-Skrzyńsko (ul. Leśna), Gmina Przysucha
 7. Studium Wykonalności: Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Przysusze
 8. Studium Wykonalności: Remont budynku pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
 9. Studium Wykonalności: Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat, gmina Mirzec
 10. Studium Wykonalności: Budowa drogi lokalnej Osiny Mokra Niwa, gmina Mirzec
 11. Studium Wykonalności: Remont, modernizacja i zakup sprzętu SP ZOZ Przychodnie Miejskie w Skarżysku Kamiennej
 12. Studium Wykonalności: Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Skalbmierz" na rzece Nidzicy i Szarbiówce
  Uzupelnienia do Studium Wykonalności projektu pn."Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w mieście Skalbmierz"
 13. Studium Wykonalności: Modernizacja stacji wodociągowej w Serbinowie, Gmina Mniów województwo Świętokrzyskie
  Uzupełnienia do Studium wykonalności projektu pn. "Tworzenie warunków do dywersyfikacji źródeł utrzymania - modernizacja ujęcia wody w Serbinowie"
 14. Studium Wykonalności: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Skarbka-Ulów, Wycinka, Lemierze - Gmina Bałtów
 15. Studium Wykonalności: Budowa wodociągu grupowego Sancygniów etap III i IV, Gmina Działoszyce
  Uzupełnienia do Studium wykonalności projektu pn."Tworzenie warunków do dywersyfikacji źródeł utrzymania - modernizacja ujęcia wody w Działoszycach"
 16. Studium Wykonalności: Przebudowa pomieszczenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu przy ulicy Ariańskiej 12
 17. Studium Wykonalności: Zmiana systemu ogrzewania Pływalni Miejskiej w Końskich i budowa dodatkowego
 18. Studium Wykonalności: "Ochrona zdrowia mieszkańców powiatu kieleckiego poprzez zapobieganie chorobom cywilizacyjnym"
 19. Studium Wykonalności: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN - Etap IV - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielinach"
 20. Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie i na terenie ŚPN Etap III - Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Nowej wzdłuż drogi wojewódzkiej i Hucie Koszary i Etap V - Budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Starej Wymysłów i Hucie Nowej Dworskie, Hucie Podłysicy i Bielinach Poduchownych - Dalianka
 21. Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Utworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej, Gmina Bieliny
 22. Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipno gmina Przysucha
 23. Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą: Ogólno dostępne strefy sportowo - rekreacyjne dla dzieci w Gminie Przysucha
 24. Studium Wykonalności dla inwestycji pod nazwą: Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do wsi Wojów,Kępie,Sufczyce,Pieczonogi dla Gminy Oleśnica
 25. Studium wykonalności dla zadania dotyczącego rozbudowy i modernizacji bazy oświatowej na terenie Gminy Bodzechów,
 26. Opracowanie studium wykonalności inwestycji wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowania projektu dla następującego zadania inwestycyjnego: Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Zgórsko, ul. Cedrowa i Cyprysowa, Gmina Sitkówka-Nowiny,
 27. Opracowanie studium wykonalności inwestycji wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowania projektu dla następującego zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej nr 003483T i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny,
 28. Studium wykonalności projektu pn. Budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, Powiat Jędrzejowski,
 29. Studium wykonalności projektu pn. Remont placówek oświatowych w Skalbmierzu i w Topoli - szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Gmina Skalbmierz,
 30. Aktualizacja opracowania: Studium wykonalności dla zadania dotyczącego rozbudowy i modernizacji bazy oświatowej na terenie Gminy Bodzechów
 31. Studium wykonalności zagospodarowania terenu wokół zbiornika małej retencji oraz pomiędzy ulicami Jędrusiów i Spacerową w Bogorii, Gmina Bogoria,
 32. Studium wykonalności na budowę zbiornika małej retencji w Bogorii, Gmina Bogoria,
 33. Studium wykonalności, część I - analiza finansowa projektu pn. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Przysucha poprzez modernizację Placu targowego w Przysusze,
 34. Studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum (ośrodka) sportowo-rekreacyjnego w Strawczynku, gm. Strawczyn,
 35. Aktualizacja studium wykonalności projektu pn. Budowa zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria, gm. Bogoria,
 36. Opracowanie Analizy Ekonomiczno-Finansowej (studium wykonalności) dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej (9 obiektów), zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 dla działania 4.2. "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"

Dokumenty strategiczne:

 1. Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Waśniów
 2. Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jędrzejów
 3. Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie
 4. Aktualizacja Strategii Rozwoju dla Miasta Skarżysko Kamienna
 5. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Gmin Łagów i Nowa Słupia, w tym:
  • ekspertyza rozwoju turystyki i agroturystyki w Gminach Łagów i Nowa Słupia
  • ekspertyza rozwoju produktów lokalnych w Gminach Łagów i Nowa Słupia
  • ekspertyza rozwoju zasobów ludzkich w Gminach Łagów i Nowa Słupia
  • ekspertyza rozwoju perspektyw rozwoju Gmin Łagów i Nowa Słupia
 6. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Staszowa
 7. Strategia Rozwoju gminy Łączna
 8. Aktualizacja Strategii Lokalnej Grupy Działania "Wokół Łysej Góry"
 9. Opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego dla Gminy Waśniów,
 10. Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Waśniów
 11. Raport o stanie Gminy Sitkówka-Nowiny,
 12. Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Sitkówka-Nowiny,
 13. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Wokół łysej Góry, Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie
 14. Strategia Rozwoju Gminy Łopuszno na lata 2015-2023
 15. Strategia Rozwoju Gminy Pierzchnica na lata 2015-2022
 16. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020

Dokumenty strategiczne branżowe:

 1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Secemin w latach 2006-2013
 2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Moskorzew w latach 2006 -2013
 3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ruda Maleniecka w latach 2006 -2013
 4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gowarczów w latach 2006 -2013
 5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013 dla Gminy Frysztak
 6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013 dla Gminy Wiśniowa,
 7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sobków,
 8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015 dla Gminy Słupia,
 9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015 dla Gminy Łoniów,
 10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2016 dla Gminy Wodzisław
 11. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Fałków na lata 2014-2020
 12. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Górno na lata 2014-2020
 13. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2025
 14. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łopuszno na lata 2016-2022
 15. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stąporków na lata 2016-2025
 16. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2022
 17. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2016-2022
 18. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Waśniów na lata 2016-2023
 19. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Busko-Zdrój na lata 2016-2020
 20. Program Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Busko-Zdrój na lata 2016-2018
 21. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łopuszno na lata 2015-2022 z perspektywą do roku 2025
 22. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój do roku 2021
 23. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół Gminy Szydłów na lata 2016-2023

Audyt energetyczny:

 1. Audyt energetyczny uwzględniający zastosowanie kolektorów słonecznych na istniejącym budynku Pływalni Miejskiej w Końskich
 2. Audyt energetyczny Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie

Wniosek aplikacyjny:

 1. Wniosek aplikacyjny: "Ochrona zdrowia mieszkańców powiatu kieleckiego poprzez zapobieganie chorobom cywilizacyjnym" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG
 2. Wniosek aplikacyjny: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG
 3. Wniosek Aplikacyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipno gmina Przysucha w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG
 4. Wniosek Aplikacyjnego Ogólno dostępne strefy sportowo - rekreacyjne dla dzieci w Gminie Przysucha w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG
 5. Opracowanie studium wykonalności inwestycji wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowania projektu dla następującego zadania inwestycyjnego: Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Zgórsko, ul. Cedrowa i Cyprysowa, Gmina Sitkówka-Nowiny
 6. Opracowanie studium wykonalności inwestycji wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowania projektu dla następującego zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej nr 003483T i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny,
 7. Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności do konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” dla Kieleckiego Centrum Kultury

Inne

 1. Wykonanie badań socjologicznych na temat "Priorytety działań władz lokalnych" dla Miasta Kielce
 2. Przeprowadzenie wykładów na Debacie Europejskiej dla Powiatu Kieleckiego
 3. Przeprowadzenie wykładów na Debacie Europejskiej dla Powiatu Jędrzejowskiego
 4. "Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku" dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
 5. Przeprowadzenie badań nt. zagrożeń społecznych wśród uczniów gimnazjum w Gminie Fałków
 6. Przeprowadzenie badań nt. zagrożeń społecznych wśród uczniów gimnazjum w Gminie Górno
 7. Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Gminie Pierzchnica

Nasze Projekty

img_1
img_2
img_3
img_5

Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Best Western Grand Hotel (IV piętro)

ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

 

tel. 41 343 00 38 | 41 344 77 62
fax. 41 243 62 63